Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyk Medyczny - WOTUiW w Opolu

DYREKTOR

OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

statystyka medycznego w wymiarze 1 etatu do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia  w Opolu przy ul. Głogowskiej 25B

 

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Woskowice Małe 15  46-100 Namysłów 

 

Stanowisko pracy:  statystyk medyczny

 1. Wymagania niezbędne
 • Wykształcenie min. średnie;
 • Biegła obsługa komputera oraz aplikacji biurowych.
 • Doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych;
 • Znajomość programów komputerowych używanych w podmiotach leczniczych;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

                                          

 1. Bardzo dobre umiejętności interpersonalne/komunikacyjne;
 2. Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się, m.in.: inicjatywą, samodzielnością, zaangażowaniem, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów;
 3. Sumienność i staranność;
 4. Uprzejmość i komunikatywność;
 5. Odpowiedzialność.

 

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Z zakresu statystyki :

 • Monitorowanie realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ( NFZ).
 • Bieżąca kontrola ubezpieczeń i kodowania, wstępna weryfikacja danych, sporządzanie raportów wykonania w programie Clininet.
 • Sporządzanie analiz dot. wykonania kontraktu.
 • Rejestracja pacjentów.
 • Przygotowanie wypisów dla pacjentów.
 • Prowadzenie kart statystycznych.
 • Wprowadzenie do systemu kolejki oczekujących.
 • Weryfikacja dokumentacji medycznej na bieżąco i po wypisaniu pacjenta.
 • Wydawanie dokumentacji medycznej.
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz.

 

 

Z zakresu obsługi  administracyjno-biurowej :

 • Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych.
 • Odbieranie nadawanie przesyłek pocztowych oraz za pomocą faxu.
 • Prowadzenie rejestru pism wychodzących i przychodzących, zapewnienie prawidłowego obiegu pism.
 • Przekazywanie pism do realizacji zgodnie z poleceniem przełożonego.
 • Sporządzanie kwartalnych zapotrzebowań na materiały biurowe i przekazywanie ich do uzgodnienia Kierownikowi WOTUiW.

 

 

 1. Warunki pracy:

 

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat – 37,55 godzin tygodniowo, praca na dwie zmiany
 3. Praca w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, przy ulicy Głogowskiej 25B, 45-315 Opole

 

 1.  Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 2. Podanie o pracę;
 3. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 4. Kwestionariusz osobowy ( w załączeniu);
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; (w załączeniu)
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; (w załączeniu)
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega. ( załączeniu)
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia ( w załączeniu)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną)
 11. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

                                          

Kserokopie dokumentów  aplikacyjnych, o których mowa w pkt  5 i 11 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem .

 

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą  być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętej kopercie 
w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów  „Nabór na stanowisko statystyka medycznego  do WOTUiW”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11 2018r. – decyduje data wpływu oferty do OLO Woskowice Małe.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym( Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.)

VII.     Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu odbędzie się w dniu 19.11 2018r.
 4. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnacje z uczestnictwa w konkursie.
 5. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka ( Woskowice Małe 15 46-100 Namysłów).
 6. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane do kandydata lub mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata.
 8. Informacji w sprawie naboru udziela: pani Katarzyna Nizioł 77 4196522 

 

 

                                                                                                 Dyrektor 

                                                                                      Joanna Niedźwiedź

 


Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych