Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25B w Poradni Leczenia Uzależnień

SKP.117.10.2023.JL

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień przez:

 1. specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii lub osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania poniższych świadczeń w zakresie:
  1. porad diagnostycznych
  2. porad terapeutycznych;
  3. sesji psychoterapii indywidualnej;
  4. wizyt kontynuujących leczenie;
  5. sesji psychoterapii rodzinnej;
  6. sesji psychoterapii grupowej;
  7. sesji psychoedukacyjnych.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.olowoskowice.pl Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne usługi można uzyskać u kierownika WOTUiW w Opolu pod nr 774552535.  

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW - P” na adres: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole do 27 listopada 2023 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 27 listopada 2023 r. o godz. 13.30. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:


PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf (199,42KB)