Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Terapeuty - Koordynatora Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Terapeuty - Koordynatora Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
wymiarze 1 etatu

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy:  Terapeuta - Koordynator Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do pracy na ww. stanowisku pracy tj. spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
  2.1. posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub,
  2.2. posiadanie statusu osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień lub,
  2.3. posiadanie certyfikatu psychoterapeuty lub
  2.4. posiadanie statusu osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty lub,
  2.5. posiadanie certyfikatu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub,
  2.6. status osoby posiadającej decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub,
  2.7. status osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na ww. stanowisku pracy oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania tj. w szczególności przepisów z zakresu: 
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  - ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  - ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziana znajomość programu Clininet,
 2. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 3. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Koordynowanie pracy zespołu terapeutycznego w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
 2. Organizacja i uczestnictwo w superwizjach.
 3. Koordynacja projektów dotyczących rozwoju funkcjonowania Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
 4. Tworzenie i modyfikacja procedur operacyjnych Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.  
 5. Tworzenia i aktualizacja programu terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
 6. Bieżąca analiza i ewaluacja wykonania kontraktu Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zawartego z NFZ.
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 8. Przyjmowanie pacjenta do programu terapeutycznego i zawieranie kontraktu.
 9. Przeprowadzanie analizy diagnostycznej.
 10. Planowanie i świadczenie terapii indywidualnej i grupowej pacjentom.
 11. Czuwanie nad przebiegiem terapii i procesem zdrowienia pacjenta.
 12. Opracowywanie i stosowanie procedur terapeutycznych.
 13. Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 14. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta w programie obowiązującym w Ośrodku.
 15. Ocena przebiegu i efektów terapii.
 16. Współpraca z grupami samopomocowymi.
 17. Aktywny udział w posiedzeniach zespołu terapeutycznego.
 18. Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 19. Nadzór nad poprawnym i terminowym wypełnianiem obowiązków zespołu terapeutycznego.
 20. Dbanie o przepływ informacji w zespole Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz rozwiązywanie bieżących problemów.
 21. Dbanie o jakość świadczonych usług.
 22. Dokładne i na bieżąco prowadzenie dokumentacji medycznej, w systemie informatycznym.
 23. Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 24. Uprzejme traktowanie pacjentów.
 25. Uczestnictwo w zebraniach  klinicznych.
 26. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach – rozwój zawodowy, w tym uczestnictwo w szkoleniach.
 27. Sporządzanie sprawozdań o stanie realizacji udzielonych świadczeń zdrowotnych Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

IV. Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 3 i 9 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Terapeuty - Koordynatora Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2023 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22.

Dokumenty do pobrania: