Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko statystyka medycznego w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

DYREKTOR
ŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
statystyka medycznego
 wymiarze 1 etatu
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: statystyk medyczny

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  - Ustawy o działalności leczniczej,
  - Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
  - Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 3. Umiejętność obsługi komputera i programów statystycznych.
 4. Znajomość i umiejętność obsługi pakietu Office, w tym znajomość i umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych np. faxu, kserokopiarki.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane co najmniej roczne doświadczenie w pracy w dziale statystyki medycznej lub na innym stanowisku pracy związanym z rozliczaniem lub kodowaniem świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.
 2. Mile widziane wyższe wykształcenie.
 3. Mile widziana znajomość programu Clininet,
 4. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 5. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Monitorowanie realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ);
 2. Bieżąca kontrola ubezpieczeń i kodowania, wstępna weryfikacja, sporządzanie raportów wykonania w medycznym programie informatycznym.
 3. Sporządzanie analiz dot. wykonania kontraktu.
 4. Przygotowanie wypisów dla pacjentów.
 5. Prowadzenie kart statystycznych.
 6. Wprowadzenie pacjentów do systemu kolejki oczekujących.
 7. Weryfikacja dokumentacji medycznej na bieżąco i po wypisaniu pacjenta.
 8. Wydawanie dokumentacji medycznej.
 9. Przygotowywanie sprawozdań i analiz.

IV. Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą  być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, z dopiskiem „Nabór na stanowisko statystyka medycznego”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2023 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1797).

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22.

Dokumenty do pobrania: