Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko farmaceuty w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Farmaceuty w wymiarze 1/2 etatu
Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów 

Stanowisko pracy:  Farmaceuta

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: wyższe - tytuł zawodowy magistra farmacji;
 2. Znajomość przepisów prawnych  z zakresu:
  - ustawy Prawo farmaceutyczne wraz z aktami wykonawczymi;
  - dyrektyw UE w zakresie obrotu lekami;
  - ustawy o izbach aptekarskich.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10;
 2. Znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06;
 3. Mile widziany staż pracy;
 4. Specjalizacja z farmacji szpitalnej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Przyjmowanie leków, sprzętu medycznego i produktów leczniczych na stan.
 2. Wydawanie produktów leczniczych, leków i sprzętu medycznego.
 3. Udzielanie informacji o produktach leczniczych, lekach, sprzęcie medycznym.
 4. Zaopatrzenie Ośrodka w produkty lecznicze, leki, sprzęt medyczny i monitoring realizacji zawartych umów w tym zakresie.
 5. Monitorowanie niepożądanych działań leków.
 6. Udział w racjonalizacji farmakoterapii.
 7. Współuczestnictwo w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, lekami i sprzętem medycznym.
 8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w systemie informatycznym.
 9. Sprawozdawczość.
 10. Sporządzanie zestawień miesięcznych wydawanych produktów leczniczych, leków i sprzętu medycznego.
 11. Okresowe ustalanie stanów magazynowych leków, produktów leczniczych i sprzętu medycznego z Działem Finansowo-Księgowym.

IV. Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 4. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; (w załączeniu).
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega. (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów  aplikacyjnych, o których mowa w pkt  3 i 9 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem .

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko farmaceuty".

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2023 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,  Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1797).

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacja w sprawie naboru udzielana jest pod numerem tel.77 419 65 22

Dokumenty do pobrania: