Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta lekarza Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Asystenta lekarza Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
w wymiarze 1 etatu
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: Asystent lekarza Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych  

Wymagania niezbędne

 • Ukończenie studiów wyższych na kierunku medycyna lub równoważnym. 

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Asystowanie przy udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych, a w szczególności leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego.
 2. Asystowanie przy ustaleniu wskazań leczniczo – rehabilitacyjnych na czas postępowania poszpitalnego.
 3. Zapewnienie rodzinom lub prawnym opiekunom kontaktów z pacjentami oraz informowanie o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem, że pacjent wyraził na to zgodę.
 4. Asystowanie przy przeprowadzaniu wizytacji chorych.
 5. Pomoc przy wystawienie zaświadczeń w tym ZUS ZLA ( forma elektroniczna).
 6. Zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami, jakie posiada w czasie pobytu.
 7. Asystowanie przy zlecaniu wykonania pacjentom badań diagnostycznych.
 8. Pomoc przy zapisywaniu podawanych leków w systemie informatycznym.
 9. Asystowanie przy prowadzeniu edukacji w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych.
 10. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 3 i 9 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko Asystent lekarza OLAZA”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o wynikach oceny formalnej.pdf (181,43KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (160,46KB)