Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

SKP.110.5.2023.JL

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownika Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
w wymiarze 1 etatu
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: Kierownik Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych  

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie: psychiatrii lub chorób wewnętrznych lub neurologii lub anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii. 
 2. Staż pracy: 8 lat w zawodzie lekarza.
 3. Znajomość przepisów prawnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu  lekarza w szczególności przepisów z zakresu:
  - ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
  - ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego,
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  - Kodeksu Etyki Lekarskiej,
  - ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Wymagania dodatkowe

 1. Dodatkowa specjalizacja
 2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 3. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie, organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań na Oddziale.
 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych, a w szczególności leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego.
 3. Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, a pacjentom których stan tego wymaga szczególnej opieki i zabezpieczenia.
 4. Ustalenie wskazań leczniczo – rehabilitacyjnych na czas postępowania poszpitalnego.
 5. Zapewnienie rodzinom lub prawnym opiekunom kontaktów z pacjentami oraz informowanie o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem, że pacjent wyraził na to zgodę.
 6. Nadzór, by środki odurzające i silnie działające były właściwie przechowywane i  wydawane wyłącznie na zlecenie lekarza.
 7. Przeprowadzanie wizytacji chorych.
 8. Wystawienie zaświadczeń w tym ZUS ZLA ( forma elektroniczna).
 9. Zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami, jakie posiada w czasie pobytu.
 10. Zlecanie wykonania pacjentom badań diagnostycznych.
 11. Zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta.
 12. Zapisywanie  podawanych leków w systemie informatycznym.
 13. Prowadzenie edukacji w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych.
 14. Prowadzenie dokumentacji  medycznej w formie elektronicznej.
 15. Ustalanie harmonogramów pracy lekarzom i potwierdzanie wykonanie dyżurów.
 16. Podpisywanie kart informacyjnych leczenia szpitalnego.
 17. Dzielenie się z lekarzami dobrymi praktykami.
 18. Ustalanie procedur udzielania świadczeń zdrowotnych na Oddziale.
 19. Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej funkcjonowania Oddziału.
 20. Dbanie o racjonalne obłożenie łóżek .

IV. Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 01.03.2023 r.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu lekarza.
 4. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 3 i 9 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko Kierownika OLAZA”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (164,17KB)