Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty uzależnień na Oddziale Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

SKP.110.4.2023.JL

DYREKTOR 
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
terapeuty uzależnień 
w wymiarze 1 etatu 
na Oddziale Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,Woskowice Małe ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów 

Stanowisko pracy: terapeuta uzależnień

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do pracy na ww. stanowisku pracy tj. spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
  2.1. posiadane certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień  lub,
  2.2. posiadanie statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot uprawniony do wydania takiego zaświadczenia lub,
  2.3. posiadanie statusu osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot uprawniony do wydania takiego zaświadczenia lub,
  2.4. posiadanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień lub,
  2.5. posiadanie statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot uprawniony do wydania takiego zaświadczenia lub,
  2.6. ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia.
 3. Znajomość przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na ww. stanowisku pracy oraz umiejętność ich praktycznego stosowania tj. w szczególności przepisów z zakresu:
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
  - ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  - przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje przydatne w zawodzie terapeuty uzależnień.
 2. Mile widziana znajomość programu Clininet.
 3. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 4. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przyjmowanie pacjenta do programu terapeutycznego i zawieranie kontraktu.
 2. Przeprowadzanie analizy diagnostycznej.
 3. Planowanie i świadczenie terapii indywidualnej i grupowej pacjentom.
 4. Czuwanie nad przebiegiem terapii i procesem zdrowienia pacjenta.
 5. Opracowywanie i stosowanie procedur terapeutycznych.
 6. Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta w programie obowiązującym w Ośrodku.
 8. Ocena przebiegu i efektów terapii.
 9. Współpraca z grupami samopomocowymi.
 10. Aktywny udział w posiedzeniach zespołu terapeutycznego.
 11. Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 12. Uczestnictwo w superwizjach.
 13. Sprawozdawczość w ramach wykonywanych zadań.

IV. Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz kwalifikacji określonych jako niezbędne w niniejszym ogłoszeniu (wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6). 
 4. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 3 i 9 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko terapeuty uzależnień”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z Ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 wew. 22 lub wew. 18.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o wynikach oceny formalnej.pdf (152,78KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (163,22KB)