Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

SKP.117.9.2022.JL

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przez:

psychologa, posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy klinicznej, specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:

  1. porad diagnostycznych;
  2. sesji psychoterapii indywidualnej;
  3. porad terapeutycznych;
  4. sesji psychoterapii grupowej;
  5. sesji psychoterapii rodzinnej;
  6. sesji psychoedukacyjnych;

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/.

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs PO” na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 10 listopada 2022 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi: 10 listopada 2022 r. o godz. 1230 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (174,10KB)