Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

SKP.110.12.2022.JL

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
w wymiarze 1 etatu

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu ul. Głogowska 25b

Stanowisko pracy: Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu  

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe i posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2021 r. poz.1119), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2410)
 2. Posiada co najmniej 5- letni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  - ustawy o działalności leczniczej;
  - ustawy o finansach publicznych;
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  - ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  - ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
  - ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  - Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  - przepisów z zakresu kontroli zarządczej.
  - przepisów z zakresu BHP i p.poż

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych
 2. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 3. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06

Zakres zadań (obowiązków) wykonywanych na stanowisku

 1. Kierowanie, organizowanie pracy i nadzór nad wykonywaniem zadań w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Poradniach i Oddziale wchodzących w skład Ośrodka.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości i dokonywanie analiz danych.
 3. Planowanie zakupów.
 4. Sporządzanie i podpisywanie pism do jednostek pomocy społecznej, Policji, Prokuratury, Sądów, placówek leczenia uzależnień.
 5. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków (czynności i zadań) oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
 6. Terminowe, rzetelne, staranne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków (czynności zadań) oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 7. Życzliwy i kulturalny stosunek do pracowników.
 8. Dbałość o dobry wizerunek Ośrodka oraz o jego mienie.
 9. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku – regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.
 10. Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.
 11. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 12. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 13. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 14. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.
 15. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 16. Noszenie identyfikatora.
 17. Opisywanie i sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem merytorycznym.
 18. Wykonywanie innych poleceń dyrektora.
 19. Rozliczanie się z realizacji obowiązków przed dyrektorem.
 20. Uczestniczenie w planowaniu i realizacji budżetu WOTUiW, zgłaszanie wniosków dotyczących niezbędnego wyposażenia w sprzęt.

W zakresie wykonywania zadań pozamedycznych przewidzianych dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia:

 1. Monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnień w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa.
 2. Dokonywanie oceny jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników.
 3. Opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego.
 4. Opiniowanie programów placówek leczenia uzależnień pod względem merytorycznym, wymagań NFZ i standardów  lecznictwa odwykowego.
 5. Udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 6. Prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także analiza tych danych.
 7. Inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień, w tym organizowanie staży i szkoleń.
 8. Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami leczenia uzależnień w realizacji zadań programowych.
 9. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.
 10. Współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Współpraca z Prezesem Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W zakresie zadań medycznych:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach działających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia poradni oraz oddziału dziennego wynikających ze świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 2. Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.
 3. Monitorowanie realizacji kontraktu z NFZ i zgłaszanie zagrożeń oraz ryzyk w tym zakresie.
 4. Ustalanie harmonogramów pracy osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych oraz pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę.
 5. Udział w superwizjach.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 01.02.2023 r.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25b Opole.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dokumenty poświadczające 5-letni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.
 11. Koncepcja pracy na stanowisku Kierownika (do 5 stron formatu A4 ).

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w rejestracji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Opole ul. Głogowska 25b, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika WOTUiW”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2022 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Opole ul. Głogowska 25b.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1173).

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFWyniki oceny formalnej.pdf (152,15KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (179,47KB)