Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki w OLO Woskowice Małe

SKP.110.11.2022.JL

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
pielęgniarki w wymiarze 1 etatu
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: pielęgniarka

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
 2. Staż pracy: nie jest wymagany.
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  - ustawy o działalności leczniczej.
  - ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  - ustawy  o ochronie zdrowia psychicznego.
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie organizacji, kwalifikacji  personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  - ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  - zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  - przepisów z zakresu kontroli zarządczej.
  - przepisów z zakresu BHP i p.poż.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziana specjalizacja w dziedzinie psychiatrii
 2. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 3. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06
 4. Umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych
 5. Umiejętność obsługi pakietu OFFICE
 6. Umiejętność obsługi programów medycznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie sprawozdawczości i dokonywanie analiz danych.
 2. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków (czynności i zadań) oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
 3. Terminowe, rzetelne, staranne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków (czynności zadań) oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 4. Dbałość o dobry wizerunek Ośrodka oraz o jego mienie.
 5. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku – regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.
 6. Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.
 7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 8. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 9. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg. normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 10. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.
 11. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 12. Noszenie identyfikatora.
 13. Wykonywanie innych poleceń  bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora.
 14. Obsługa i praktyczne wykorzystywanie pakietu Office .
 15. Obsługa urządzeń biurowych.
 16. Archiwizowanie dokumentacji.
 17. Rozliczanie się  z wykonywanych obowiązków.
 18. Organizowanie i realizowanie kompleksowych świadczeń pielęgniarskich, zgodnie z aktualną wiedzą i kwalifikacjami.
 19. Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta: zapoznanie z prawami pacjenta, założenie dokumentacji medycznej w systemie informatycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydruk zgód i oświadczeń i przedłożenie ich pacjentowi do podpisu, wydruk zaświadczenia o pobycie pacjenta w Ośrodku - na prośbę pacjenta, sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie E-Wuś, oznakowanie i wyniesienie do szatni torby pacjenta, wydanie pacjentowi przyjmowanemu do Oddziału Terapii Uzależnień kluczyka od szafki na buty, oraz przydzielenie bloczka na posiłki, w razie potrzeby wykonanie toalety pacjentowi i niezbędnych zabiegów higienicznych, wykonanie testów na obecność narkotyków w moczu u każdego pacjenta nowoprzyjętego uzależnionego od narkotyków, oraz u pacjentów przebywających na oddziale w razie potrzeby, odprowadzenie pacjenta do przydzielonego pokoju, zapoznanie z organizacją oddziału oraz planem dnia.
 20. Rzetelne i dokładne sporządzanie raportów pielęgniarskich i ich monitoring.
 21. Wykonywanie zleconych przez lekarza zaleceń dot. leków, zabiegów, iniekcji w sposób zgodny z obowiązującymi metodami oraz we właściwym terminie.
 22. Kontrola farmakoterapii - dopilnowanie przyjęcia leku przez pacjenta.
 23. Praca w systemie Clininet:
  1. monitoring zlecanych leków, zabiegów, iniekcji,
  2. dokumentowanie podaży leków,
  3. dokumentowanie parametrów życiowych pacjenta.
 24. Dokonywanie pomiarów parametrów życiowych u pacjentów - pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna oraz temperatury ciała.
 25. Wykonywanie zleconych zabiegów ( pomiar glikemii na glukometrze, opatrunki i ich zmiana, smarowanie maściami, inhalacje itp.) oraz odnotowywanie wykonania zlecenia w systemie informatycznym.
 26. Karmienie pacjenta, wykonywanie toalety ciała oraz zmienianie pampersa w razie potrzeby oraz bielizny pościelowej.
 27. W razie konieczności stosowanie przymusu bezpośredniego unieruchomienie pacjenta i prowadzenie bardzo szczegółowej dokumentacji w systemie CliniNet, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 28. Codzienne wykonywanie procedury Postępowanie z odpadami medycznymi:
  1. segregacja odpadów w miejscu ich wytworzenia,
  2. kontrola ilości wyprodukowanych odpadów medycznych,
  3. przetransportowanie odpadów  do magazynu odpadów medycznych,
  4. kontrola temperatury w lodówce z odpadami,
  5. dokumentowanie wykonanych czynności,
 29. Obchód na Oddziale Terapii Uzależnień ( kilkukrotny podczas dnia) oraz kontrola czystości w pokojach.
 30. Kontrola obecności pacjentów w dniach wolnych od zajęć.
 31. Kontrola przestrzegania Regulaminu Udzielania Świadczeń przez pacjentów.
 32. Zgłaszanie zapotrzebowania  ilości porcji żywieniowych dla pacjentów.
 33. Udział w wizytach lekarskich.
 34. Porządkowanie pomieszczeń Oddziału wg ustalonego harmonogramu.  
 35. Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów - zamykanie budynku o ustalonych godzinach, reagowanie na nietypowe incydenty.
 36. Odbieranie pościeli od pacjentów, którzy wypisują się w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy i w czasie nieobecności osoby odpowiedzialnej za magazyn pościeli.
 37. Przygotowanie pacjentów oraz pobieranie krwi pacjentom  do badań laboratoryjnych.
 38. Wykonywanie czynności związanych z wypisem pacjenta: sprawdzenie statusu ubezpieczenia oraz pobranie odpowiednich zaświadczeń (wypis na żądanie, zaświadczenie o ubezpieczeniu lub jego braku), wydanie pacjentowi leków, które przywiózł ze sobą oraz kart informacyjnych leczenia szpitalnego.
 39. Codzienna szczegółowa kontrola rozchodu leków psychotropowych w systemie informatycznym Clininet.
 40. Zgłaszanie usterek oraz odnotowywanie ich w zeszycie usterek.
 41. Wpisywanie pacjentów do rejestru oczekujących na leczenie. Udzielanie pacjentowi niezbędnych informacji związanych z procedurą przyjęcia.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko pielęgniarki”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2022 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1173).

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 

Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania


PDFWyniki oceny formalnej.pdf (145,59KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (158,50KB)