Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Oddziału Terapii Uzależnień

SKP.110.10.2022.JL

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownika Oddziału Terapii Uzależnień
w wymiarze 1 etatu
na Oddziale Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: Kierownik Oddziału Terapii Uzależnień  

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe i posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.jDz. U. z 2021 r. poz.1119), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2410)
 2. Posiada co najmniej 5- letni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  • ustawy o działalności leczniczej;
  • ustawy o finansach publicznych;
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
  • ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • przepisów z zakresu kontroli zarządczej.
  • przepisów z zakresu BHP i p.poż

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane studia podyplomowe w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych
 2. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 3. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06

Zakres zadań (obowiązków) wykonywanych na stanowisku

 1. Kierowanie, organizowanie pracy i nadzór nad wykonywaniem zadań na Oddziale Terapii Uzależnień.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości i dokonywanie analiz danych.
 3. Planowanie zakupów.
 4. Planowanie szkoleń dla podległych pracowników.
 5. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków (czynności i zadań) oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
 6. Terminowe, rzetelne, staranne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków (czynności zadań) oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 7. Życzliwy i kulturalny stosunek do pracowników  oraz współpracowników.
 8. Dbałość o dobry wizerunek Ośrodka oraz o jego mienie.
 9. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku – regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.
 10. Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.
 11. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 12. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 13. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg. normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 14. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.
 15. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 16. Noszenie identyfikatora.
 17. Wykonywanie innych poleceń  dyrektora.
 18. Obsługa i praktyczne wykorzystywanie pakietu Office
 19. Obsługa urządzeń biurowych.
 20. Archiwizowanie dokumentacji.
 21. Rozliczanie się  z wykonywanych obowiązków.
 22. Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności.
 23. Nadzór nad realizacją programów psychoterapii uzależnień.
 24. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym;
 25. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną.
 26. Prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych
 27. Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do stworzenie warunków umożliwiających wypisanie pacjenta lub jego przeniesienie do innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub placówki pomocy społecznej.
 28. Współpraca z poradniami i innymi instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień.
 29. Zapewnienie rodzinom, względnie prawnym opiekunom kontaktów z pacjentami oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem, że pacjent wyraził zgodę.
 30. Zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami.
 31. Zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki terapeutycznej na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta.
 32. Prowadzenie edukacji w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych.
 33. Monitorowanie realizacji umowy z NFZ i informowanie dyrektora o zagrożeniach i ryzykach w tym zakresie.
 34. Gromadzenie informacji z realizacji kontraktu z NFZ oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych.
 35. Organizowanie staży klinicznych doskonalących pracowników lecznictwa odwykowego. 
 36. Organizowanie i udział w spotkaniach społeczności terapeutycznej.
 37. Uczestniczenie w planowaniu i realizacji budżetu oddziału, zgłaszanie wniosków dotyczących niezbędnego wyposażenia w sprzęt.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dokumenty poświadczające 5-letni staż pracy w zakresie leczenia uzależnień
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Terapii Uzależnień”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1173).

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania


PDFWyniki oceny formalnej.pdf (140,69KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (180,01KB)