Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (...) w WOTUiW Opole

SKP.117.7.2022.JL Woskowice Małe, 21.09.2022

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w zakresie:

  1. porad diagnostycznych;
  2. porad (terapeutycznych) kolejnych;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/. Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne usługi można uzyskać u kierownika WOTUiW w Opolu pod nr 774552535.   

Umowy  na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 3 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW-P” na adres: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b,
45-315 Opole do 29 września 2022 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 29 września 2022 r. o godz. 13.00. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf (181,83KB)