Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki w WOTUiW w Opolu

SKP.110.7.2022.JL

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
pielęgniarki w wymiarze 1 etatu
w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia  w Opolu

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Woskowicach Małych  

Stanowisko pracy:  pielęgniarka

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
 2. Staż pracy: nie jest wymagany.
 3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o działalności leczniczej, ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy 
  o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie organizacji, kwalifikacji  personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 2. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06
 3. Umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych
 4. Umiejętność obsługi pakietu OFFICE
 5. Umiejętność obsługi programów medycznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Sporządzanie sprawozdawczości i dokonywanie analiz danych.
 2. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków (czynności i zadań) oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
 3. Terminowe, rzetelne, staranne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków (czynności zadań) oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 4. Dbałość o dobry wizerunek Ośrodka oraz o jego mienie.
 5. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku – regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.
 6. Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.
 7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 8. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 9. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg. normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 10. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.
 11. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 12. Noszenie identyfikatora.
 13. Wykonywanie innych poleceń  bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora.
 14. Obsługa i praktyczne wykorzystywanie pakietu Office .
 15. Obsługa urządzeń biurowych.
 16. Archiwizowanie dokumentacji.
 17. Rozliczanie się  z wykonywanych obowiązków.
 18. Organizowanie i realizowanie kompleksowych świadczeń pielęgniarskich, zgodnie z aktualną wiedzą i kwalifikacjami.
 19. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lekowej, w tym zamawianie leków, środków dezynfekcyjnych.
 20. Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem pacjenta na leczenie w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, tym wypełnianie dokumentacji – założenie historii choroby, zebranie wywiadu, założenie karty statystycznej i jej bieżące uzupełnianie, a także czynności związanych z wypisem pacjenta.
 21. Wykonywanie zleceń lekarskich w należyty sposób i we właściwym czasie.
 22. Wykonywanie pomiarów ciśnienia pacjentom WOTUiW.
 23. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów WOTUiW.
 24. Wydawanie dokumentacji medycznej.
 25. Prowadzenie spraw kancelaryjnych WOTUiW .
 26. Opisywanie dokumentów finansowo-księgowych, w tym potwierdzanie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizowanych usług i dostaw.

Warunki pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Opole ul. Głogowska 25b.  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata  muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w rejestracji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Opole ul. Głogowska 25b, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pielęgniarki”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2022 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do rejestracji Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Opole ul. Głogowska 25b.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1173).

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są
  o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (160,75KB)