Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw inwestycji

SKP.110.6.2022.JL

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
do spraw inwestycji w wymiarze 1 etatu
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów

Stanowisko pracy:  do spraw inwestycji

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo, architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne lub pokrewne związane z inwestycjami budowlanymi
 2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie, znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość  ustawy  prawo zamówień publicznych;
 3. Umiejętność koordynowania i organizowania pracy, dokonywania niezbędnych uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
 4. Umiejętność obsługi komputera: OFFICE, EXCEL, Internet
 5. Znajomość i umiejętność obsługi pakietu Office, w tym znajomość i umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
 6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych np. faxu, kserokopiarki.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane co najmniej 2  letnie doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji inwestycji budowlanych, w tym w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie planów remontowych i inwestycyjnych
 2. Przygotowywanie wymaganej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej pod planowane inwestycje. Ścisła współpraca z jednostkami projektowymi w okresie realizacji zamówienia. Kontrola w trakcie realizacji zamówionej dokumentacji w szczególności pod kątem uzgodnionych umową terminów.
 3. Koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz kontrola ich należytej realizacji według zawartych umów, ustalonego harmonogramu robót i dostaw inwestorskich
 4. Organizowanie odbiorów inwestorskich oraz po ich zakończeniu rozliczenie zadania i przekazanie obiektu do użytkowania.
 5. Przygotowanie dokumentów formalno-prawnych w celu przyjęcia lub przekazania na majątek poszczególnych składników obiektu (środków trwałych) otrzymanych w ramach inwestycji
 6. Przeprowadzenie przeglądu w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji, organizowanie odbiorów gwarancyjnych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych usterek w okresie gwarancji wykonawczych.   
 7. Bieżący kontakt z wykonawcami/ projektantami/ podmiotami realizującymi zadania związane z nadzorem nad inwestycjami i innymi kontrahentami realizującymi zadania w toku przygotowania i realizacji inwestycji
 8. Przygotowanie postępowań obejmujących wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opracowań dokumentacji projektowej
 9. Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie zadań inwestycyjnych
 10. Realizacja zamówień publicznych do 130.000 zł
 11. Opracowywanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskaniem środków zewnętrznych
 12. Dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń i sprzętu medycznego Ośrodka.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji zabezpieczeń i ochrony mienia Ośrodka.
 14. Realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą bazy danych o odpadach.  
 15. Terminowe, rzetelne i staranne wykonywanie  obowiązków oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 16. Doskonalenie zawodowe –podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 17. Dbanie o dobry wizerunek i mienie Ośrodka.
 18. Przestrzeganie  tajemnicy służbowej i państwowej.
 19. Przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów p.poż.
 20. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 21. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 22. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06

Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w  budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4 i 10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów  z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw inwestycji”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2022 r. do godz. 14.00 – decyduje data wpływu oferty do sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1173).

Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są
  o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 4. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, stronie internetowej.
 5. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 7. Informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 77 419 65 22 

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (160,57KB)