Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Opolskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
DREWNA OPAŁOWEGO

Sprzedający: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przetargiem objęta jest sprzedaż drewna pozyskanego na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Drewno reprezentuje w całości sortyment drewna opałowego, drewno liściaste mieszane i iglaste, w ilości 56,5 mp, w tym: iglaste: 8,3 mp, lipa: 4,6 mp, akacja, bożodrzew gruczołkowaty i magnolia: 10,4 mp, topole: 16,2 mp, jesion, jarząb posp, wiąz: 11,7 mp, klon: 3,7 mp, dąb: 1,6 mp

Cena minimalna: 5.588,33 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 33/100).

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane drewno:

Zaleca się, aby oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, termin: od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00, do dnia składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 77 4196555.

Miejsce i termin przetargu:

Oferty na udział w przetargu należy składać w Sekretariacie Ośrodka do dnia 7 marca 2022 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na drewno”.

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z NIP-em, adres oferenta i oferowaną cenę.

Otwarcie ofert: 7 marca 2022 r. o godz. 13.30 – OLO Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, Pałac

Kryterium wyboru ofert:

Kryterium: cena brutto - 100%

Przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę brutto. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną, zwycięzca przetargu zostanie wyłoniony na podstawie kolejności wpływu oferty – przetarg wygra ten którego oferta wpłynie wcześniej.

Warunki przeprowadzenia przetargu zawarte zostały w regulaminie, którym strona jest związana składając ofertę.

Publikacja wyniku przetargu:

Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej - Sprzedający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://olo.biuletyn.info.pl

Regulamin przetargu oraz formularz ofertowy dostępne są w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie BIP.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o wyniku.pdf (200,78KB)