Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WOTUiW - Oddział Dzienny Terapii

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2021 r. poz. 711)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

 1. lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie:
  1. badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział,
  2. udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA,
  3. wypisu pacjenta;   
 2. specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1. sesji psychoterapii indywidualnej;
  2. sesji psychoterapii grupowej.
 3. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psychologa w zakresie:
  1. sesji psychoterapii indywidualnej;
  2. sesji psychoterapii grupowej.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/. Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne usługi można uzyskać u kierownika WOTUiW w Opolu pod nr 774552535.    

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW - Oddz. Dz.-Terap." na adres: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole do 14 grudnia 2021 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi: 14 grudnia 2021 r. o godz. 1230 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty pobrania:


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (148,21KB)