Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-10-12.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-01-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na BIP znajdują się odwzorowania cyfrowe dokumentów własnych zamieszczone przez 2018-09-23 lub przekazane od innych organów i instytucji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Michał Wilczyński, informatyk@olowoskowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-100 Woskowice Małe, Pałacowa 15
Tel.: 77 419 65 22
Faks: 77 419 65 22
E-mail:
Strona internetowa: olowoskowice.pl

Dostępność architektoniczna

W skład Ośrodka Leczenia Odwykowego wchodzą trzy budynki:

  • Budynek Pałacu zlokalizowany w Woskowicach Małych przy ul. Płacowej 15. Budynek składa się z trzech kondygnacji, który z uwagi na swój zabytkowy charakter jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Budynek Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zlokalizowany w Woskowicach Małych przy ul. Płacowej 15, w którym są dwie kondygnacje. Tylko parter jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wolny od barier.
  • Budynek Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu zlokalizowanego przy ul. Głogowskiej 25B. Ośrodek znajduje się na pierwszym piętrze przez co jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.