Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - terapeuta WOTUiW-Odz.Dz.Terap.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psychologa, instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktorów terapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:

  1. sesji psychoterapii indywidualnej;
  2. sesji psychoterapii grupowej.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, 77 4196555 lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia  2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW - Odz.Dz.-Terap." na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa  15, 46-100 Namysłów do 22 lutego 2021 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi: 22 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

w zastępstwie DYREKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
OLO WOSKOWICE MAŁE
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
/-/ mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (174,20KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (148,61KB)
PDFZał.1 Formularz oferty.pdf (114,63KB)
PDFZał.2 Projekt umowy.pdf (187,77KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,72KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU  11 lutego 2021 r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (127,04KB)