Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”

Znak postępowania: DAG.250.2.1.2021

OGŁOSZENIE

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż kwota 130 000 zł – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

CPV: 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, którego realizacja planowana jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,   oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działanie 5.5. Ochrona powietrza, typ projektu: wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej. 

Projektowane rozwiązania muszą być zgodne z założeniami audytu energetycznego budynków, wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia, oraz obowiązującymi przepisami.

Zakres prac projektowych objętych zadaniem dotyczy następującego zakresu rzeczowego:

 1. wymiana źródła ciepła na ekologiczne – dwie kaskady pomp ciepła typu powietrze/woda dla całego kompleksu budynków. Kaskady wyposażone będą w dwustopniowe pompy ciepła powietrze/woda, z których jedna będzie zaopatrywała główny budynek pałacu, a druga budynek terapii wraz z budynkiem hydroforni oraz budynkiem gospodarczo-technicznym,
 2. wymiana oświetlenia na energooszczędne LED dla czterech budynków wraz z montażem czujników obecności w toaletach i czujników ruchu na korytarzach,
 3. wymiana instalacji CO w budynku pałacu,
 4. modernizacja instalacji c.w.u. dla budynku pałacu (jedynie pomieszczenia na kondygnacji 0) i budynku terapii,
 5. montaż  kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,00 kWp. 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać dokumentację w skład której wchodzą następujące opracowania: 

 • projekt budowlany -  4 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu i 2 egzemplarze rzutów, rysunków oraz przekrojów w wersji elektronicznej niekodowanej w formacie obsługiwanym przez program AutoCAD,
 • projekt wykonawczy - 4 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu i 2 egzemplarze rzutów, rysunków oraz przekrojów w wersji elektronicznej niekodowanej w formacie obsługiwanym przez program AutoCAD,
 • kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, do odczytu oraz do edycji, 
 • przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, do odczytu oraz do edycji 
 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu, 
 • wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
 • należy uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, pozwolenia w tym pozwolenie na budowę, pozwolenie konserwatora zabytków (budynek pałacu wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego), uzgodnienia i opinie. Wszystkie uzgodnienia i warunki jednostek uzgadniających muszą być wprowadzone do projektu.

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m.in. z:

 • ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również udzielanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyczerpujących wyjaśnień na zadawane przez oferentów pytania do dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane oraz sporządzenie bezpłatnej, dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

2) Termin wykonania zamówienia: 

Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: w dacie podpisania umowy;
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 

 1. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej  do 16.04.2021 r.
 2. uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę do dnia 17.05.2021r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy wynikających w szczególności z oczekiwania na uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę.

3) Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić Wykonawca: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj:
  •    osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
  •    osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  •    osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności  elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie. 
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum dwie dokumentacje projektowe  w zakresie wymiany źródła ciepła – pompy ciepła dla jednostek  użyteczności publicznej lub w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi. Wykonawca musi też wykazać, poprzez załączenie dokumentu potwierdzającego, że wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z podaniem rodzaju (przedmiotu, zakresu), daty i miejsca wykonania. 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od wybranego Wykonawcy wykazu osób które będą realizować zadanie oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich odpowiednich uprawnień.

4) Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia

Anna Rohatyńska, tel.: 77 419 65 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77419 65 22 wew. 29 lub, e-mail:

5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6) Kryteria oceny ofert:

 1. cena*;
 2. termin realizacji / czas dostawy*; 
 3. gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*; 
 4. płatności (warunki, terminy itp.)*; 
 5. jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;  
 6. wiedza / doświadczenie*

Sposób obliczenia ceny

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.
Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru:

                                            cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %
                                                 cena oferty ocenianej brutto

7) Pozostałe informacje

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści powyższych dokumentów wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym przypadku bez podawania przyczyny.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


8) Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia (zał. nr 1),  w ofercie należy wskazać wartość netto i brutto usługi. 
Termin składania ofert: do 19.02.2021 r., do godz. 10:00. Oferty należy składać za w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres poczty elektronicznej
lub w formie papierowej na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej – wymiana źródła ciepła”.

w zastępstwie DYREKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
OLO WOSKOWICE MAŁE
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
/-/ mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf (219,87KB)
Zał. 1 - DOCXFormularz oferty.docx (19,11KB)
Zał. 2 - PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (2,11MB)
Zał. 3 - PDFAudyt Energetyczny.pdf (6,45MB)
Zał. 4 - PDFProjekt umowy.pdf (144,84KB)
Zał. 5 - PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,66KB)


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż kwota 130 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”

PDFUnieważnieie postępowania.pdf (115,16KB)