Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 30.000 euro - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i pozostałych artykułów medycznych dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zaproszenie do składania ofert / ogłoszenie*

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO – Dostawa  leków oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i pozostałych artykułów medycznych dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZADANIE 1 - Sukcesywna dostawa  leków, określonych w załączniku do niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz innych leków wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do siedziby Zamawiającego potrzeb wg pisemnych zamówień składanych 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki (dopuszcza się sporadycznie złożenie zamówienia w innym dniu). Zamówienia składane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z zamówieniami wystawionymi przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia.

Dopuszcza się zamawianie leków nieobjętych niniejszym postępowaniem  po aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenach. Wartość zamówień takich leków nie może przekroczyć  10 % wartości umowy.

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jakościowych nie gorszych niż określono w w załączniku nr 1 do zaproszeniu do składania ofert - wyłącznie w odniesieniu do produktów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych, tj. równoważnych farmaceutycznie i terapeutycznie oraz refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką samą drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczeniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego.

Równoważność terapeutyczna - dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty  zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań.

ZADANIE 2 -  Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych określonych w załączniku nr do niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz innych produktów leczniczych wynikających z bieżących  potrzeb.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do siedziby Zamawiającego, zgodnie wg pisemnych zamówień składanych 2 razy w miesiącu. Zamówienia składane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zamówieniami wystawionymi przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia.

Dopuszcza się zamawianie wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych nieobjętych niniejszym postępowaniem po aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenach. Wartość zamówień takich produktów nie może przekroczyć  10 % wartości umowy.

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru.

2. Termin wykonania zamówienia: 01.02.2021 r. – 31.01.2022 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

 1. Dostawcą może być podmiot posiadający pozwolenie od odpowiedniego wojewódzkiego inspektora inspekcji farmaceutycznej- zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które na wezwanie zamawiającego musi zostać przedstawione do wglądu
 2. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty.

4. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: 

Anna Rohatyńska, tel.: 77 419 65 22. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów, fax 77419 65 22 wew. 29 lub, e-mail:

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Kryteria oceny ofert:

 1. cena*;
 2. termin realizacji / czas dostawy*; 
 3. gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*; 
 4. płatności (warunki, terminy itp.)*; 
 5. jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;  
 6. wiedza / doświadczenie*

Sposób obliczenia ceny

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz zestawienia leków/ wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych planowanych do zakupu, stanowiących załącznik do formularza oferty. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu świadczonych usług, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

Ceny wskazane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.

Za prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.

Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru :

                                         cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %
                                                 cena oferty ocenianej brutto

7. Pozostałe informacje

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści powyższych dokumentów wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeden oferent może złożyć ofertę na 2 zadania lub tylko na wybrane przez siebie jedno zadanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach danego zadania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty załączonym do ogłoszenia, wyceny należy dokonać na podstawie załącznika do formularza ofertowego – „Wykaz leków/wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych planowanych do zakupu – oferta cenowa”, tak sporządzoną wycenę należy załączyć do oferty. Dodatkowo w ofercie należy wskazać procentowy stały upust dla leków nierefundowanych, które nie zostały zawarte w ofercie, a będą dostarczane zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Termin składania ofert: 12.01.2021 r., godz. 10:00. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres:   lub w formie papierowej na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów Sekretariat w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę leków/wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych” (w przypadku ofert wysłanych pocztą lub za pomocą kuriera decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

/-/ w zastępstwie Dyrektora
Kierownik Oddziału
Terapii Uzależnień
OLO Woskowice Małe
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie.pdf (160,14KB)

Zadanie 1
   PDFFormularz Oferty - dostawa leków.pdf (106,97KB)
   XLSXZałącznik nr 1 do formularza ofertowego - Wykaz leków planowanych do zakupu - oferta cenowa.xlsx (23,19KB)
   PDFProjekt Umowy - dostawa leków.pdf (167,44KB)

Zadanie 2
   PDFFormularz Oferty - dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych.pdf (109,40KB)
   XLSXZałącznik nr 1 do formularza ofertowego - Wykaz wyrobów medycznych jednorazowego użytku... - oferta cenowa.xlsx (13,25KB)
   PDFProjekt Umowy - dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku....pdf (167,79KB)

PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,66KB)


Informacja
o wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i pozostałych artykułów medycznych dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

PDFInformacja o wyniku postępowania.pdf (205,85KB)