Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - terapeuta WOTUiW - Odz.Dzienny

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego

w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psychologa, instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktorów terapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:

  1. sesji psychoterapii indywidualnej;
  2. sesji psychoterapii grupowej.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, 77 4196555 lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia  2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW - Odz.Dz.-Terap." na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa  15, 46-100 Namysłów do 16 grudnia 2020 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi: 16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (146,15KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (148,54KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (114,63KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (185,80KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU 2 grudnia 2020r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (119,82KB)