Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - WOTUiW-P

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska  25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

 1. lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie:
  1. porad diagnostycznych;
  2. porad (terapeutycznych) kolejnych;
 2. specjalistę  psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1. porad diagnostycznych;
  2. sesji psychoterapii indywidualnej;
  3. porad terapeutycznych;
  4. sesji psychoterapii grupowej;
  5. sesji psychoterapii rodzinnej;
  6. sesji psychoedukacyjnych;
  7. wizyt kontynuujących leczenie.
 3. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1. sesji psychotrapii grupowej;
  2. sesji psychoedukacyjnych;
  3. wizyt kontynuujących leczenie.

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, 77 4196555, lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy  na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 stycznia  2021 r. do  31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW-P” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów  do  10 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 10 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf (147,87KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (172,03KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (109,66KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (247,34KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


SPROSTOWANIE
do ogłoszenia o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

W szczegółowych warunkach konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych wkradł się błąd. Pełna treść sprostowania do pobrania poniżej.

PDFSprosotwanie do ogłoszenia.pdf (241,74KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU  26 listopada 2020r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (118,34KB)