Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Lekarz WOTUiW-Odz.Dz

OGŁOSZENIE

Dyrektor
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział, udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie  www.olowoskowice.pl

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW-Odz. Dzienny" na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 4 grudnia 2020 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi: 7 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf (142,77KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (144,52KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (102,95KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (182,41KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W DNIU 24 listopada 2020 r.
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul. Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział, udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Nr 46/2020  Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia 24.11.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych  informuje, że w wyniku postępowania konkursowego nie złożono żadnych ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.olo.biuletyn.info.pl).

/-/ Marek Pypla
Przewodniczący Komisji

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (101,67KB)