Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

 1. Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, jest udostępniana na wniosek, przy czym formularz ma charakter nieobowiązkowy.
 2. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych umożliwia skopiowanie informacji publicznej, jej wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 5. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
 6. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Ośrodek musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Ośrodek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek, zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, lub gdy Ośrodek takich informacji nie posiada, powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa, w zwykłej formie korespondencyjnej. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej.
 8. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 9. W przypadku, gdy udostępnienie informacji, o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych, tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
  a)      wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazanie w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
  b)      dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
  c)      w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.
 10. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
 11. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu.

Wzór wniosku:   PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (96,93KB)