Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3/ZP/2020 - Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego

Nr sprawy: 3/ZP/2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ogłoszenie zostało opublikowanie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 567712-N-2020 w dniu 29.07.2020 r.

Termin składania ofert: 14.08.2020, godz. 09:00

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (190,09KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf (977,08KB)
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (287,19KB)
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (509,51KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty.doc (1,91MB)
DOCZałącznik nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (1,89MB)
DOCZałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (1,89MB)
DOCZałącznik nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.doc (1,89MB)
DOCZałącznik nr 4 do formularza oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (1,89MB)
DOCZałącznik na wezwanie Zamawiającego - wykaz osób.doc (1,90MB)
DOCZałącznik na wezwanie Zamawiającego - wykaz robót.doc (1,90MB)
PDFSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB).pdf (551,08KB)
PDFPrzedmiar robót I (element pomocniczy).pdf (197,04KB)
PDFPrzedmiar robót II (element pomocniczy).pdf (146,99KB)
PDFPozwolenie budowlane.pdf (1,02MB)
PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf (1,93MB)
PDFPozwolenie konserwatorskie zmieniające.pdf (1,26MB)
PDFPozwolenie - badania archeologiczne.pdf (1,18MB)
ZIPprojekt wykonawczy.zip (8,22MB)

PDFZaktualizowany przedmiar robót I (element pomocniczy).pdf (197,47KB)
PDFZaktualizowany przedmiar robót II (element pomocniczy).pdf (147,02KB)
DOCZaktualizowany Załącznik na wezwanie Zamawiającego - wykaz robót.doc.doc (1,90MB)


WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZIPWyjaśnienia do SIWZ (2020-08-04).zip (1,71MB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ (2020-08-07).pdf (126,93KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ (2020-08-11).pdf (143,95KB)


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

PDFZmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf (135,37KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (82,55KB)


OTWARCIE OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (131,35KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (227,80KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (120,17KB)