Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zakładzie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
 
I. STATUS PRAWNY
 
1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, zwany dalej "Zakładem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą w Woskowicach Małych przy ulicy Pałacowej nr 15, poczta 46-100 Namysłów, działającym na podstawie: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 21 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących  świadczenia  stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, Statutu Zakładu.

2. Zakład posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestrów :
- Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr KRS 0000008951,
- Rejestru Wojewody – księga rejestrowa Nr 000000009404

3. Organem tworzącym SP ZOZ Ośrodka Leczenia Odwykowego jest Województwo Opolskie.

4. Zakład działa od 1960 roku, początkowo jako Zakład Leczenia Odwykowego Alkoholików, a następnie Ośrodek Leczenia Odwykowego.

5. Na podstawie Zarządzenia nr 74/98 Wojewody Opolskiego z dnia 1 lipca 1998 r. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

6. Z dniem 1.01.1999 r. w skład Zakładu weszła Poradnia Odwykowa w Namysłowie, która obecnie nosi nazwę Poradnia Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia.

7. Na mocy Uchwały Nr XXVIII/237/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego, z dniem 31.08.2005 r., przyłączony został do Zakładu, Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, jako zamiejscowa jednostka organizacyjna.
 
II. ORGANIZACJA
 
W skład Zakładu wchodzą komórki organizacyjne o nazwie:
1. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
2. Oddział Terapii Uzależnień.
3. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w ramach której funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
4. Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, a w nim:
- Poradnia Leczenia Uzależnień,
- Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
 
III. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJI
 
1. Przedmiotem działania Zakładu jest:
podnoszenie zdrowotności ludności województwa opolskiego w zakresie uzależnień i współuzależnień, upowszechnianie oddziaływań profilaktycznych i oświatowych poprzez realizację świadczeń zdrowotnych związanych z uzależnieniami, badanie problemów związanych z uzależnieniami i współuzależnieniami oraz monitorowanie stanu tych problemów w województwie opolskim, usprawnianie funkcjonowania zakładów lecznictwa odwykowego w województwie opolskim, zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników lecznictwa podstawowego oraz lecznictwa uzależnień oraz osób współpracujących w realizacji programów. Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, konsultantami wojewódzkimi w  dziedzinie psychiatrii i psychologii klinicznej. Opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego.

2. Do podstawowych zadań Zakładu należy realizacja programu psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych i członkom ich rodzin w zakresie :
1) przewidzianym dla lecznictwa całodobowego realizowanych przez :
- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
- Oddział Terapii Uzależnień,
2) przewidzianym dla lecznictwa ambulatoryjnego realizowanych przez :
- Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,,
- Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
3) pośrednich form terapii realizowanych przez Zakład.

3. Szczegółowy zakres i charakter całości działań Zakładu określa statut oraz regulamin organizacyjny SP ZOZ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
 
IV. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE
 
Organami Zakładu są :
1. Rada Społeczna;
Rada Społeczna Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych powołana została Uchwałą Nr XXI/206/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego , w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Społecznej - Roman Kolek                     

Członkowie Rady Społecznej:

  • Kryspin Cieplik
  • Szymon Godyla
  • Jolanta Wilczyńska
  • Zbigniew Kosmala

Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Zarządu Województwa Opolskiego oraz dyrektora Zakładu. Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego. Kadencja Rady trwa cztery lata.

2. Dyrektor:

Dyrektorem zakładu od 1 kwietnia 2021 r. jest Bartłomiej Orpel. Dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach powołania. Nawiązanie stosunku pracy z Dyrektorem dokonuje Marszałek Województwa Opolskiego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące działalności Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.

V. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ORAZ MAJĄTEK, KTÓRYM DYSPONUJE ZAKŁAD

Zakład dysponuje majątkiem będącym w całości własnością samorządową – mieniem Województwa Opolskiego.
Na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 4114/2001 z dnia 25.07.2001 r. sporządzonego na podstawie uchwały Nr 738/2001 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20.03.2001 r., Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych posiada prawo użytkowania nieruchomości położonej we wsi Woskowice Małe  - obejmującej zespół pałacowo parkowy- zapisanej w księdze wieczystej Kw 58352, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku. Na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 2497/2005 z dnia 24.05. 2005 r. sporządzonego na podstawie uchwały Nr 918/2001 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17.7.2001 r. oraz protokołu uzgodnień z dnia 23.05.2005 r., Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych posiada prawo użytkowania części nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Głogowskiej 25B, - pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze o powierzchni ogólnej 607,1 m2 – zapisanej w księdze wieczystej Kw nr OP10/00095853/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu.

VI. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych związanych z uzależnieniami ;
- dla osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych , na podstawie umów zawartych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt.1. udzielane są w zakresie przewidzianym dla  lecznictwa całodobowego  oraz lecznictwa ambulatoryjnego  - przez następujące komórki organizacyjne Zakładu:
1) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, a w nim:
- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 20 łóżek,
- Oddział Terapii Uzależnień - (odwykowy) - 68 łóżek.
2) Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
3) Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, a w nim:
- Poradnię Leczenia Uzależnień,
- Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Poradnię Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Zapewnia się przyjęcie każdemu zgłaszającemu się pacjentowi jeżeli jego stan wymaga pomocy medycznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie standardów. Przyjęcie na oddział może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze w medycznie uzasadnionych przypadkach.

4. W Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych pacjenci przyjmowani są na leczenie według kolejności zgłoszeń. Rejestrację pacjentów codziennie prowadzi izba przyjęć na podstawie zgłoszenia; osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Izba przyjęć dokonuje przyjęcia do Zakładu na podstawie skierowania wydanego przez :
- sąd, w związku z orzeczonym zobowiązaniem/wyrokiem  do leczenia odwykowego,
- lekarzy,
Lekarz, po przeprowadzonym badaniu pacjenta, kieruje go na odpowiedni oddział; detoksykacyjny lub odwykowy.

2) Leczenie na oddziale detoksykacyjnym trwa do 10 dni i nie wymaga skierowania. Po ukończeniu leczenia w oddziale detoksykacyjnym, na podstawie wstępnej kwalifikacji dokonanej przez lekarza, pacjent zostaje przeniesiony na oddział terapii uzależnień. Czas leczenia w oddziale terapii trwa 6 tygodni.

3) Przeniesienie pacjenta do ambulatoryjnej  formy leczenia następuje po wypisaniu pacjenta z oddziału.

5. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia pracuje według harmonogramu i przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku .

6. Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00.  Rejestrację pacjentów, którzy zgłaszają się po raz pierwszy,odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
1) Procedura udzielania świadczeń zdrowotnych przewiduje:
- rejestrację pacjenta,
- w razie konieczności pobranie materiału do badań diagnostycznych,
- badanie diagnostyczne wykonywane przez psychoterapeutę lub lekarza,
- ustalenie terminu kolejnego spotkania.
Cykl leczenia odwykowego obejmuje:
- program psychoterapii podstawowej trwający od 12 do 16 miesięcy.
- intensywny program psychoterapii, trwający od 6 do 8 miesięcy.  W oddziale dziennym  program terapii trwa 7-8 tygodni.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, Zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru, Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom, oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom.


KONTAKT
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Adres siedziby: Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

email: 
Strona: www.olowoskowice.pl
Telefony: Administracja 774196522, Przyjęcia pacjentów: 774196555
WOTUiW Opole 774552535