Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko referent ds. administracyjno-biurowych w OLO Woskowice Małe

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko referent ds. administracyjno- biurowych
 w wymiarze 1 etatu
o pracy w
Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: stanowisko referent ds. administracyjno- biurowych

I.  Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe w dziedzinie administracji lub prawa,
 2. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, lecz mile widziane zwłaszcza w zakresie obsługi sekretariatu, tworzenia wewnętrznych aktów prawnych.
 3. Biegła obsługa komputera oraz urządzeń peryferyjnych.
 4. Biegła obsługa pakietu OFFICE.
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 6. Znajomość:
  a) ustawy o finansach publicznych,
  b) ustawy prawo zamówień publicznych,
  c) ustawy o działalności leczniczej,
  d) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  e) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej i aktów wykonawczych
  f) przepisów z zakresu kontroli zarządczej.
  g) przepisów z zakresu BHP i p.poż
  h) przepisów o ochronie danych osobowych.

II.  Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziany ukończony kurs kancelaryjno archiwalny I st. i II st.
 2. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 3. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001_2017-6.
 4. Sumienność, komunikatywność, kreatywność, dokładność obowiązkowość, uprzejmość, dyspozycyjność, uprzejmość, życzliwość.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa administracyjno-biurowa Ośrodka w tym prowadzenie sekretariatu.
 2. Obsługa administracyjna Rady Społecznej Ośrodka, w tym przygotowywanie projektów uchwał.
 3. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Ośrodka oraz pacjentów.
 4. Realizacja zamówień publicznych do 30.000 euro.
 5. Protokołowanie spotkań.
 6. Prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora.
 7. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Społecznej.
 8. Prowadzenie składnicy akt, w tym wypożyczanie i zwrot akt do składnicy.
 9. Prowadzenie rejestru umów.
 10. Prowadzenie rejestru udzielanych informacji publicznych.
 11. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 12. Prowadzenie rejestru udostępnionych danych.
 13. Przygotowywanie projektów pism dyrektora.
 14. Prowadzenie rejestru przeprowadzanych kontroli zewnętrznych oraz kontroli SIP.
 15. Wykonywanie innych poleceń zlecanych przez bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora.
 16. Prowadzenie rejestru pieczątek obowiązujących w Ośrodku.
 17. Archiwizowanie akt.

IV.  Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat – 37 godzin 55 minut tygodniowo.
 3. Praca w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15 - Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

V.  Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 4. Kwestionariusz osobowy (w załączeniu).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; (w załączeniu).
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega. (załączeniu).
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia i adresu zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w załączeniu).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną)
 11. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 5 i 11 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI.  Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko referent ds. administracyjno-biurowych”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020r. do godz. 10.00 – decyduje data wpływu oferty do OLO Woskowice Małe.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 poz. 162 z późn. zm.).

VII.  Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia, adresu zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z Ośrodkiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r.
 4. Niestawiennictwo kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnacje z uczestnictwa w naborze.
 5. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 6. Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 8. Informacji w sprawie naboru udziela: pani Karolina Paluch tel. 77 419 65 22 wew. 20

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o naborze.pdf (165,15KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (130,70KB)
PDFOświadczenia.pdf (85,63KB)
PDFKwestionariusz osobowy.pdf (86,44KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (66,97KB)


PDFWyniki oceny formalnej.pdf (179,29KB)
PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (142,20KB)