Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko Kierownika WOTUiW w Opolu

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
w wymiarze 1 etatu

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu ul. Głogowska 25 b

Stanowisko pracy: Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

I. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

1) tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie:
   - psychiatrii lub
   - chorób wewnętrznych, lub
   - neurologii, lub
   - anestezjologii, lub
   - anestezjologii i reanimacji, lub
   - anestezjologii i intensywnej terapii
   i posiadanie uprawnień specjalisty terapii uzależnień oraz 5 lat doświadczenia zawodowego.

2) tytuł zawodowy lekarza i specjalizacja I stopnia w dziedzinie:
   - psychiatrii lub
   - chorób wewnętrznych, lub
   - neurologii, lub
   - anestezjologii, lub
   - anestezjologii i reanimacji, lub
   - anestezjologii i intensywnej terapii
   i posiadanie uprawnień specjalisty terapii uzależnień oraz 7 lat doświadczenia zawodowego.

3) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie psychiatrii oraz posiadania uprawnień specjalisty terapii uzależnień oraz 5 lat doświadczenia zawodowego.

4) tytuł zawodowy magistra na innym kierunku medycznym niż w/w i posiadanie uprawnień specjalisty terapii uzależnień oraz 7 lat doświadczenia zawodowego.

5) jak dla specjalisty psychoterapii uzależnień – 7 lat doświadczenia zawodowego.

Znajomość:

 • ustawy o finansach publicznych.
 • ustawy o działalności leczniczej.
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.
 • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • przepisów z zakresu kontroli zarządczej.
 • przepisów z zakresu BHP i p.poż

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych.
 2. Mile widziana znajomość programu Clininet,
 3. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 4. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06
 5. Mile widziana umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych,
 6. Mile widziana umiejętność obsługi pakietu OFFICE.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Obowiązki ogólne:

 1. Kierowanie, organizowanie pracy i nadzór nad wykonywaniem zadań w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Poradniach i Oddziale wchodzących w skład Ośrodka.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości i dokonywanie analiz danych.
 3. Planowanie zakupów.
 4. Sporządzanie i podpisywanie pism do jednostek pomocy społecznej, Policji, Prokuratury, Sądów, placówek leczenia uzależnień.
 5. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków (czynności i zadań) oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
 6. Terminowe, rzetelne, staranne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków (czynności zadań) oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 7. Życzliwy i kulturalny stosunek do pracowników oraz współpracowników.
 8. Dbałość o dobry wizerunek Ośrodka oraz o jego mienie.
 9. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku – regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.
 10. Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.
 11. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 12. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 13. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg. normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 14. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.
 15. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 16. Noszenie identyfikatora.
 17. Wykonywanie innych poleceń dyrektora.
 18. Obsługa i praktyczne wykorzystywanie pakietu Office.
 19. Obsługa urządzeń biurowych.
 20. Archiwizowanie dokumentacji.
 21. Rozliczanie się z wykonywanych obowiązków.

II. Obowiązki szczegółowe:

W zakresie zadań pozamedycznych przewidzianych dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia:

 1. Monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnień w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa.
 2. Dokonywanie oceny jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych
  w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników.
 3. Opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego.
 4. Opiniowanie programów placówek leczenia uzależnień pod względem merytorycznym, wymagań NFZ i standardów lecznictwa odwykowego.
 5. Udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 6. Prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także analiza tych danych.
 7. Inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień, w tym organizowanie staży i szkoleń.
 8. Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających
  z placówkami leczenia uzależnień w realizacji zadań programowych.
 9. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.
 10. Współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Współpraca z Prezesem Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

III. W zakresie zadań medycznych:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach działających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia poradni oraz oddziału dziennego wynikających ze świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 2. współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.
 3. monitorowanie realizacji kontraktu z NFZ i zgłaszanie zagrożeń oraz ryzyk w tym zakresie
 4. ustalanie harmonogramów pracy osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych oraz pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę.
 5. Udział w superwizjach.

IV.  Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25b Opole.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; (w załączeniu).
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega. (w załączeniu).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.
 11. Koncepcja pracy na stanowisku Kierownika (do 5 stron formatu A4 ).

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4,10 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów „Nabór na stanowisko Kierownika WOTUiW".

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020r. do godz. 10.00 – (decyduje data wpływu oferty) do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 poz. 162 z późn. zm.).

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu odbędzie się w dniu 17 marca 2020r.
 4. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 5. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz tablicy ogłoszeń.
 6.  Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 8. Informacji w sprawie naboru udziela: pani Karolina Paluch Tel. 77 419 65 22.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o naborze.pdf (170,75KB)
PDFKwestionariusz osobowy.pdf (86,44KB)
PDFOświadczenia.pdf (85,63KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (130,70KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (66,97KB)


PDFWyniki oceny formalnej.pdf (97,07KB)
PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (143,89KB)