Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko Specjalista Terapii Uzależnień

DYREKTOR
OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko:
specjalisty psychoterapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień bez certyfikatu
w wymiarze 1 etatu
na Oddziale Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko pracy: specjalista psychoterapii uzależnień/ specjalisty psychoterapii uzależnień bez certyfikatu

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii , lub posiadanie kwalifikacji  specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad osobami uzależnionymi od alkoholu. W przypadku specjalisty psychoterapii uzależnień bez certyfikatu – wykształcenie wyższe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w procesie certyfikacji na specjalistę.
 3. Znajomość:
  - ustawy o działalności leczniczej;
  - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  - ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  - ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  - ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  - ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
  - przepisów z zakresu kontroli zarządczej.
  - przepisów z zakresu BHP i p.poż.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje przydatne w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień.
 2. Mile widziana znajomość programu Clininet,
 3. Mile widziana znajomość normy PN EN ISO 9001:2015-10
 4. Mile widziana znajomość normy PN ISO/IEC 27001:2017-06
 5. ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przyjmowanie pacjenta do programu terapeutycznego i zawieranie kontraktu.
 2. Przeprowadzanie analizy diagnostycznej.
 3. Planowanie i świadczenie terapii indywidualnej i grupowej pacjentom.
 4. Czuwanie nad przebiegiem terapii i procesem zdrowienia pacjenta.
 5. Opracowywanie i stosowanie procedur terapeutycznych.
 6. Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjenta w programie obowiązującym w Ośrodku.
 8. Ocena przebiegu i efektów terapii.
 9. Współpraca z grupami samopomocowymi.
 10. Aktywny udział w posiedzeniach zespołu terapeutycznego.
 11. Przestrzeganie norm etyki zawodowej oraz praw pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 12. Uczestnictwo w superwizjach.
 13. Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie realizowanych obowiązków (czynności i zadań) oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
 14. Terminowe, rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków (czynności i zadań) oraz bezstronna współpraca ze współpracownikami.
 15. Dbałość o dobry wizerunek Ośrodka oraz o jego mienie.
 16. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku – regulaminów, instrukcji, zarządzeń itp.
 17. Przestrzeganie zasad BHP i przepisów p.poż.
 18. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.
 19. Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej.
 20. Sprawozdawczość w ramach wykonywanych zadań.
 21. Realizowanie przyjętej polityki jakości oraz przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością wg. normy PN EN ISO 9001:2015-10.
 22. Przestrzeganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC 27001:2017-06.
 23. Podnoszenie kwalifikacji w różnych formach.
 24. Noszenie identyfikatora.
 25. Wykonywanie innych poleceń kierownika Oddziału Terapii Uzależnień oraz dyrektora.
 26. Obsługa i praktyczne wykorzystywanie pakietu Office.
 27. Obsługa urządzeń biurowych.
 28. Rozliczanie się z wykonywanych obowiązków.

IV. Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Praca w budynku Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych - ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów. Oddział mieści się w budynku zabytkowym.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 2. Podanie o pracę.
 3. Kwestionariusz osobowy – oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. W przypadku osób będących w trakcie certyfikacji – zaświadczenie.
 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (w załączeniu).
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (w załączeniu).
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega. (w załączeniu).
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka nazwiska oraz pierwszej litery imienia (w załączeniu).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu wraz z klauzulą informacyjną).
 11. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt 4,5, 11 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), podanie o pracę i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być podpisane własnoręcznym podpisem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów "Nabór na stanowisko specjalista psychoterapii uzależnień".

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2020 r. do godz. 12.00 – decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub profilu zaufanego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 poz. 162 z późn. zm.).

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Osoby nie wyrażające zgody na publikację swojego nazwiska i pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie podające danych do kontaktu – w celu uzyskania informacji o etapach naboru proszone są o osobisty kontakt z ośrodkiem.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020r.
 4. Nieobecność kandydata w wyznaczonym terminie, bez względu na przyczynę, oznacza jego rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 5. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz tablicy ogłoszeń.
 6.  Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane w terminie do 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru, po tym okresie są niszczone komisyjnie.
 8. Informacji w sprawie naboru udziela: pani Karolina Paluch Tel. 77 419 65 22

/-/ Joanna Niedźwiedź
Dyrektor
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o naborze.pdf (161,95KB)
PDFKwestionariusz osobowy.pdf (86,52KB)
PDFOświadczenia.pdf (85,63KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (150,80KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (66,97KB)


Wyniki oceny formalnej -
nabór na stanowisko specjalista psychoterapii uzależnień/ specjalista psychoterapii uzależnień bez certyfikatu

Informuję, że w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko specjalista psychoterapii uzależnień/specjalista psychoterapii uzależnień bez certyfikatu zgłosiła się 1 kandydatka:

W wyniku oceny formalnej - nadesłanej aplikacji do dalszego etapu naboru - zakwalifikowała się p. M.Rożek zam Namysłów.

Rozmowa odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

PDFOcena formalna.pdf (92,82KB)


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko specjalista psychoterapii uzależnień/ specjalista psychoterapii uzależnień bez certyfikatu

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Stanowisko: specjalista psychoterapii uzależnień/ specjalista psychoterapii uzależnień bez certyfikatu (Oddział Terapii uzależnień)

W wyniku ogłoszonego naboru wybrano nie doszło do wyboru kandydata.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

PDFOgłoszenie o wynikach naboru.pdf (90,64KB)