Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę II

Ogłoszenie

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO - Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
  1. obsługa geodezyjna,
  2. projekty budowlane (4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę,
  3. projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.),
  4. inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,
  5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.).
 2. wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,
 3. wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów,
 4. pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
 5. przeprowadzenie szkolenia i obsługi,
 6. dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji,
 7. wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji obsługi,
 8. wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.),
 9. wykonanie oznakowania obiektów i instalacji,
 10. serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji, w szczególności dokonał ogólnej inwentaryzacji obiektów podlegających rozbudowie lub związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi w zakresie przedmiotu umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie.pdf (211,92KB)
PDFProgram funkcjonalno-użytkowy.pdf (5,04MB)
PDFProjekt umowy.pdf (174,28KB)
PDFFormularz oferty.pdf (167,28KB)
PDFKosztorys ofertowy.pdf (192,91KB)
PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (61,82KB)


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

W ogłoszeniu z dnia 20 grudnia 2019 r. o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO  - Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zmienia się termin składania ofert:

Zapis:

„Oferty należy składać/przesyłać w formie papierowej (oryginał) w zamkniętej kopercie w SEKRETARIACIE Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów do dnia 06.01.2020 r. do godz. 10.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

Zastępuje się zapisem:

Oferty należy składać/przesyłać w formie papierowej (oryginał) w zamkniętej kopercie w SEKRETARIACIE Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10.00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (119,71KB)


Informacja
o wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO  - „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ogłoszone w dniu 20.12.2019 r.

Do upływu składania ofert tj. do dnia 10 stycznia 2020 r. godz. 10.00  wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę „WODROL Teodor Świątecki” z Kiełczowa , ul. Wilczycka 14, na kwotę 195 570,00 brutto.

Zamawiający na przedmiotowe zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę 144 229,80 zł brutto. W związku z tym, że złożona oferta jest wyższa o 51 340,20 zł od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważnia się niniejsze postępowanie.

PDFInformacja o wyniku postępowania.pdf (113,69KB)