Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Ośrodka

Nadany uchwałą nr XXXVIII-414-2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20.02.2018
Zmieniony uchwałą nr XXXIX-432-2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27.03.2018
Zmieniony uchwałą nr II-13-2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18.12.2018
Zmieniony uchwałą nr XI-103-2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29.10.2019
Zmieniony uchwałą nr LXI-625-2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.01.2024

 

Statut Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, zwany dalej „Ośrodkiem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2.1. Ośrodek wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009404.

2. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008951.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
4) niniejszego statutu.

§ 4. Podmiotem tworzącym i nadzorującym Ośrodek jest Województwo Opolskie.

§ 5. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15.

§ 6.1. Obszarem działania Ośrodka jest województwo opolskie.

2. Zasięg działalności Ośrodka może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 2
Cele, zadania, zakres i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7.1. Ośrodek jest utworzony i utrzymywany w celu:
1) udzielania świadczeń zdrowotnych:
    a) stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne,
    b) ambulatoryjnych;
2) realizacji zadań z zakresu:
    a) upowszechniania oddziaływań profilaktycznych i oświatowych poprzez realizację świadczeń zdrowotnych związanych z uzależnieniami,
    b) badania problemów związanych z uzależnieniami i współuzależnieniami oraz monitorowanie stanu tych problemów w województwie opolskim,
    c) usprawniania funkcjonowania zakładów lecznictwa odwykowego w województwie opolskim,
    d) zwiększania kompetencji zawodowych pracowników lecznictwa podstawowego oraz lecznictwa uzależnień;
3) prowadzenia działalności innej niż lecznicza, polegającej na utworzeniu i koordynacji Opolskiego Inkubatora Społecznego:
    a) realizacja zadań dotyczących włączenia społecznego, w tym usług społecznych i socjalnych na rzecz osób uzależnionych lub ich otoczenia,
    b) tworzenie i zarządzanie infrastrukturą i majątkiem na potrzeby działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie:
1) leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
2) psychoterapii uzależnień i współuzależnieni;
3) udzielania świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych członkom rodzin osób uzależnionych.

3. Do zadań Ośrodka należą również:
1) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów, określonych w stosownych porozumieniach lub umowach;
2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych;
3) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

§ 8. Ośrodek może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej, w zakresie edukacji publicznej, organizacji imprez kulturalnych i udostępniania infrastruktury zakładu wpisanej w rejestr zabytków na cele kulturalne.

§ 9. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami środków finansowych.

Rozdział 3
Organy zespołu

§ 10.1. Organami Ośrodka są: Dyrektor i Rada Społeczna.

2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor samodzielnie zarządza Ośrodkiem, podejmuje decyzje i ponosi za to odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa.

4. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 11.1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Ośrodka korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.

2. Dyrektor działa w Ośrodku przy pomocy:
1) głównego księgowego;
2) pielęgniarki oddziałowej;
3) kierowników oddziałów;
4) kierowników poradni i komórek organizacyjnych.

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Kierownik Oddziału Terapii Uzależnień.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Kierownika Oddziału Terapii Uzależnień Dyrektora zastępuje Główna Księgowa.

5. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 ustala Dyrektor w zakresach czynności.

§ 12.1. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego oraz doradczym Dyrektora Ośrodka.

2. Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego.

3. W skład Rady wchodzi 5 osób, w tym:
1) przewodniczący – Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członkowie:
    a) przedstawiciel Wojewody Opolskiego,
    b) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa Opolskiego.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących okolicznościach:
1) złożenie rezygnacji;
2) cofnięcie rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata.

6. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie lub ustania członkostwa z innych przyczyn, Sejmik Województwa Opolskiego może uzupełnić skład Rady. Członkostwo w Radzie członka dokooptowanego upływa z końcem kadencji Rady.

7. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu wyboru nowej Rady.

8. Dokumentacja z prac ustępującej Rady przekazana zostaje przewodniczącemu nowo powołanej Rady na jej pierwszym posiedzeniu.

9. Zadania i zakres działania Rady reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna zespołu

§ 13.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą zakłady lecznicze, za pomocą których Ośrodek wykonuje działalność leczniczą:
1) Ośrodek Leczenia Odwykowego - lecznictwo stacjonarne;
2) Ośrodek Leczenia Odwykowego - lecznictwo ambulatoryjne.

2. W ramach zakładu leczniczego: Ośrodek Leczenia Odwykowego - lecznictwo stacjonarne, działa jednostka organizacyjna Ośrodek Leczenia Odwykowego, w skład której wchodzą następujące komórki:
1) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;
2) Oddział Terapii Uzależnień;
3) Dział Farmacji.

3. W ramach zakładu leczniczego: Ośrodek Leczenia Odwykowego - lecznictwo ambulatoryjne, działają następujące jednostki organizacyjne:
1) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w skład której wchodzi komórka organizacyjna - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;
2) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
    a) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
    b) Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży;
    c) Poradnia Leczenia Uzależnień;
    d) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

4. Wymienione w ust 1-3 zakłady lecznicze nie prowadzą odrębnej księgowości i rachunkowości ani nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza podmiot leczniczy - Ośrodek.

5. Ponadto w skład Ośrodka wchodzą jako jednostki organizacyjne:
1) Dział Finansowo-Księgowy;
2) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
3) Dział Statystyki Medycznej;
4) Samodzielne stanowiska pracy.

6. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Ośrodku, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1-3 i 5 określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa

§ 14.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora.

3. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

4. Ośrodek sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6
Mienie

§ 15.1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Opolskiego oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych może być dokonane przez Ośrodek na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Opolskiego.

3. Sejmik Województwa Opolskiego może wyrazić zgodę na wniesienie majątku do spółki, fundacji lub stowarzyszenia niewykonujących działalności leczniczej.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 16.1. W sprawach nieregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej, akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustawy oraz inne przepisy prawa.

2. Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego.

3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Dokumenty do pobrania: