Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla pacjentów

Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.)

 

WYCIĄG
Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 

§4.1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

2. Ośrodek udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów.

3. Do zadań Ośrodka należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie:
  1. leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
  2. psychoterapii uzależnień i współuzależnienia;
  3. udzielania świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych członkom rodzin osób uzależnionych;
 2. upowszechnianie oddziaływań profilaktycznych i oświatowych poprzez realizację świadczeń zdrowotnych związanych z uzależnieniami;
 3. badanie problemów związanych z uzależnieniami i współuzależnieniami oraz monitorowanie stanu tych problemów w Województwie Opolskim;
 4. usprawnianie funkcjonowania zakładów lecznictwa odwykowego w Województwie Opolskim;
 5. zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników lecznictwa podstawowego oraz lecznictwa uzależnień;
 6. współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów, określonych w stosownych porozumieniach lub umowach;
 7. profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych;
 8. realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

§5. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w statucie.

§10. Działalność lecznicza prowadzona jest w ramach lecznictwa stacjonarnego całodobowego oraz ambulatoryjnego

§11.1. Pacjenci przyjmowani są na leczenie według kolejności zgłoszeń. Rejestracja pacjentów prowadzona jest całodobowo dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień na podstawie zgłoszenia; osobistego, telefonicznego, a dla pacjentów Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz poradni w godzinach ich funkcjonowania na podstawie zgłoszenia; osobistego, telefonicznego. Pacjenci mogą także rejestrować się za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. Przyjęcia na leczenie całodobowe i dzienne dokonuje się na podstawie skierowania wydanego przez:

 1. sąd, w związku z orzeczonym zobowiązaniem do leczenia odwykowego;
 2. lekarza,
 3. bez skierowania na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

3. Lekarz dyżurujący, po przeprowadzonym badaniu pacjenta, kieruje pacjenta na odpowiedni oddział.

4. Leczenie na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych trwa do 10 dni. Po ukończeniu leczenia całodobowego pacjent ma możliwość kontynuowania terapii w formie całodobowej w Oddziale Terapii Uzależnień lub formie dziennej w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, lub w formie ambulatoryjnej w ramach działających Poradni.

5. Leczenie na Oddziale Terapii Uzależnień trwa do 56 dni. W trakcie terapii rodziny pacjentów mogą korzystać ze spotkań z terapeutą.

6. Pacjenci zgłaszający się do poradni przyjmowani są bez skierowania.

7. Członkowie rodzin pacjentów zgłaszający się do poradni także przyjmowani są bez skierowania.

§12.1. Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych kieruje kierownik Oddziału przy pomocy pielęgniarki oddziałowej.

2. Do zadań Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych należy:

 1. udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczych - leczniczych, a w szczególności:
  a) leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
  b) podjęcie wstępnych oddziaływań terapeutycznych,
  c) prowadzenie obserwacji i postępowania diagnostycznego,
  d) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych oraz motywowanie pacjentów do   podjęcia leczenia uzależnienia;
 2. zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, a pacjentom których stan tego wymaga szczególnej opieki i zabezpieczenia;
 3. ustalenie wskazań leczniczo – rehabilitacyjnych na czas postępowania poszpitalnego;
 4. zapewnienie rodzinom lub prawnym opiekunom kontaktów z pacjentami oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem, że pacjent wyraził zgodę;
 5. zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami, jakie posiada w czasie pobytu;
 6. wykonywanie pacjentom badań diagnostycznych;
 7. zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta;
 8. zapewnienie pacjentowi leków i artykułów sanitarnych;
 9. zapewnienie wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;
 10. prowadzenie edukacji w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 12. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z NFZ oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych,

3. Okres pobytu i leczenia pacjenta w oddziale trwa do 10 dni. W wyjątkowych sytuacjach uzależnionych od ogólnego stanu zdrowia pacjenta okres pobytu i leczenia może zostać wydłużony.

4. W stosunku do pacjenta Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich który dopuszcza się działań przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, życiu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeństwu powszechnemu, bądź w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się w otoczeniu można zastosować przymus bezpośredni.

5. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie.

6. Każdy wypadek zastosowania przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

7. Sposób zastosowania przymusu bezpośredniego określa zarządzenie Dyrektora w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego.

8. O wypisaniu pacjenta z Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych decyduje kierownik oddziału lub upoważniony przez niego lekarz. Powody wypisanie pacjenta określa Regulamin Udzielania Świadczeń Zdrowotnych.

9. Pacjent może kontynuować leczenie w Oddziale Terapii Uzależnień, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub w ramach działających poradni.

§13. 1. Oddział Terapii Uzależnień - udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych.

2. Oddziałem Terapii Uzależnień kieruje kierownik,

3. Do zadań Oddziału Terapii Uzależnienia należy:

 1. realizacja programów psychoterapii uzależnień;
 2. udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym;
 3. nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną;
 4. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych;
 5. przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do stworzenia warunków umożliwiających wypisanie pacjenta lub jego przeniesienie do innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub placówki pomocy społecznej;
 6. współpraca z poradniami i innymi instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień;
 7. zapewnienie rodzinom, względnie prawnym opiekunom kontaktów z pacjentami oraz informacji lekarskiej o stanie zdrowia chorych, pod warunkiem, że pacjent wyraził zgodę;
 8. zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami;
 9. wykonywanie badań diagnostycznych, na rzecz pacjentów hospitalizowanych;
 10. zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta;
 11. zapewnienie pacjentowi leków i artykułów sanitarnych;
 12. zapewnienie wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;
 13. prowadzenie edukacji w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;
 14. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 15. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z NFZ oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;
 16. organizowanie staży klinicznych doskonalących pracowników lecznictwa odwykowego 

4. Okres pobytu i leczenia pacjenta w oddziale terapii uzależnień wynosi do 56 dni.

5. Po ukończeniu leczenia w Oddziale Terapii Uzależnień następuje wypisanie pacjenta ze szpitala.

6. W stosunku do pacjenta Oddziału Terapii Uzależnień, który dopuszcza się zachowań przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, życiu lub zdrowiu innej osoby, bezpieczeństwu powszechnemu, bądź w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się w otoczeniu można zastosować przymus bezpośredni. Zastosowanie mają zapisy §12 ust.4-6

7. O wypisaniu pacjenta z Oddziału Terapii Uzależnień decyduje kierownik oddziału. Powody wypisanie pacjenta określa Regulamin Udzielania Świadczeń Zdrowotnych.

8. Pacjent może kontynuować leczenie w ramach lecznictwa ambulatoryjnego.

§14. Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia kieruje kierownik lub wyznaczony przez dyrektora specjalista terapii uzależnień. Poradnia funkcjonuje w ramach Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

 2. Do zadań Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, nawyków i popędów oraz zaburzeń adaptacyjnych;
 2. udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym współuzależnionym oraz dorosłym dzieciom alkoholików;
 3. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych;
 4. wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom;
 5. współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi;
 6. współpraca z podmiotami zajmującymi się leczeniem uzależnień;
 7. zapoznawanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami;
 8. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją medyczną i statystyką medyczną.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez porady, wizyty, sesje psychoterapii, indywidualnej i/lub grupowej, programy.

§15.1. Dziennym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu kieruje kierownik.

2. Do zadań Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu należy:

 1. realizacja programu psychoterapeutycznego;
 2. udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym;
 3. nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną;
 4. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych;
 5. przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym;
 6. współpraca z poradniami odwykowymi i innymi instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień;
 7. prowadzenie edukacji w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych;
 8. zapoznanie pacjenta z jego prawami i obowiązkami;
 9. wykonywanie badań diagnostycznych pacjentom;
 10. zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i terapeutycznej na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta;
 11. zapewnienie pacjentom leków i artykułów sanitarnych;
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów;
 13. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
 14. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z NFZ oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych;

3. Okres pobytu i leczenia pacjenta w oddziale terapii uzależnień jest zindywidualizowany i uzależniony od ogólnego stanu zdrowia pacjenta i możliwości realizacji programu przez pacjenta.

4. Po ukończeniu leczenia w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu następuje wypisanie pacjenta.

5. Świadczenia zdrowotne udzielane na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu obejmują w szczególności:

 1. realizację programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu;
 2. udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu;
 3. prowadzenia działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych;
 4. przygotowania pacjentów kończących podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

§16.1.Poradnią Leczenia Uzależnień kieruje kierownik.

2. Do zadań Poradni Leczenia Uzależnień należy:

 1. diagnozowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem substancji psychoaktywnych, zaburzeń nawyków i popędów, zaburzeń adaptacyjnych;
 2. udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych osobom uzależnionym i współuzależnionym;
 3. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych;
 4. wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom;
 5. współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.

3. Świadczenia udzielane są przez porady, wizyty, sesje psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej, programy.

§17.1. Poradnią Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży kieruje kierownik.

2. Do zadań Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży należy:

 1. diagnozowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowane użyciem substancji psychoaktywnych, zaburzeń nawyków i popędów, zaburzeń adaptacyjnych;
 2. udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych dzieciom i młodzieży uzależnionej oraz współuzależnionym członkom rodzin;
 3. prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin – rodziców oraz opiekunów (osób współuzależnionych) dzieci i młodzieży uzależnionych;
 4.  wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielania w razie potrzeby konsultacji lekarzom;
 5.  współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.

3. Świadczenia udzielane są przez porady, wizyty, sesje psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej, programy.

§18. 1.Wojewódzkim Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia kieruje kierownik.

2. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań pozamedycznych przewidzianych dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w tym:
  1. monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnień w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa,
  2. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego,
  4. opiniowanie programów placówek leczenia uzależnień pod względem merytorycznym, wymagań NFZ i standardów lecznictwa odwykowego,
  5. udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  6. prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także analiza tych danych,
  7. inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach leczenia uzależnień, w tym organizowanie staży i szkoleń,
  8. inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami leczenia uzależnień w realizacji zadań programowych,
  9. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem w dziedzinie psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej
  10. współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach działających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia poradni oraz oddziału dziennego;
 3. udzielanie rekomendacji dla osób ubiegających się o wpis na listę biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

3. Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest jednocześnie kierownikiem:

 1. Dziennego Oddziału Uzależnienia od Alkoholu;
 2. Poradni Leczenia Uzależnień;
 3. Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY
ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§.27.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej, ustala się wysokość maksymalnej opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która:

 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - wynosi 0,002;
 2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - wynosi 0,00007;
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - wynosi 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższa cena obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Za przekazanie dokumentacji medycznej w formie skanu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie pobiera się opłaty.

4. W przypadku wysyłania dokumentów listownie poza siedzibę zakładu, do rachunku dolicza się koszt przesyłki.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH ORAZ OD PODMIOTÓW, NA ZLECENIE KTÓRYCH PRZECHOWUJE SIĘ ZWŁOKI W ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM KARNYM 

§28.1.Ośrodek zawarł umowę z zewnętrzną firmą zapewniającą warunki do przechowywania zwłok i zapewniającą bezpłatne przechowywanie przez 72 godziny. Po upływie powyższego czasu usługa jest odpłatna, cena wynosi 50 złotych za każdą rozpoczętą dobę.

 

SPOSÓB OBSERWACJI POMIESZCZEŃ

§30. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników monitorowane są pomieszczenia ogólnodostępne Wszystkie strefy monitorowane są na I piętrze budynku Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA), przed budynkiem Pałacu oraz pomiędzy budynkami OLAZA a Pałacu.

§31. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały utrwalone przez monitoring jest realizowany poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej http://olowoskowice.pl.

§32. W Ośrodku obowiązuje zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w obszarach objętych szczególną ochroną prywatności pacjentów i pracowników. Za obszary objęte szczególną ochroną prywatności uznaje się miejsca, w których stosowanie monitoringu mogłyby naruszać godność człowieka, inne dobra osobiste.

§33. Na system monitoringu składają się:

 1. kamery rozmieszczone na zewnątrz terenu Ośrodka (2 szt.) oraz na I piętrze budynku OLAZA – 2 szt., rejestrujące obraz w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
 2. urządzenia i oprogramowanie rejestrujące i zapisujące oraz pozwalające na jego odczyt;
 3. monitory do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.

§34. Systemem monitoringu wizyjnego są objęte:

 1. wjazd na plac Ośrodka;
 2. wejście główne do budynku Pałacu;
 3. wyjście z tyłu budynku OLAZA;
 4. przestrzeń pomiędzy budynkami OLAZA i Pałacu;
 5. teren przy parkingu, składnicy akt oraz garaży;
 6. główna klatka schodowa na I piętrze w budynku OLAZA.

§35. Do zabezpieczenia rejestratorów oraz nośników stosuje się zapisy zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą ISO 27001:2017-06 dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa (środków technicznych i organizacyjnych).”

§36. Lokalizacja kamer przedstawia się następująco:

Lp.

Lokalizacja

Ilość kamer

Model kamery oraz typ kamery (dźwięk, obraz, stacjonarna, ruchoma)

1

I piętro budynku OLAZA

2 szt.

CCTV - stacjonarna

2

na „rondzie” przed budynkiem pałac

1 szt.

CCTV - stacjonarna

3

na budynku Hydroforowni

1 szt.

CCTV - ruchoma

§37. System monitoringu działa całą dobę. Miejsca objęte monitoringiem oznacza się odpowiednim piktogramem.

§38. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku

§39. Zapis z monitoringu przechowuje się przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.

§40. W uzasadnionych przypadkach, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

§41. Rejestrator wraz z monitorem do podglądu znajdują się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

§42. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Dyrektor Ośrodka, Inspektor Ochrony Danych, Informatyk zatrudniony w Ośrodku oraz personel medyczny. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§43. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań np. policji, sądom, prokuraturze, na ich pisemny wniosek”

§44. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu zwraca się pisemnie do Administratora Danych z prośbą o ich zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem. Wniosek musi zawierać informacje takie jak:

 1. dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres do korespondencji);
 2. opis zdarzenia wraz ze wskazaniem przybliżonego czasu i miejsca;
 3. cel wykorzystania nagrania.

§45. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku wniosku złożonego drogą elektroniczną wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym.

§46. Nośnik z kopią nagrania przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem i odnotowuje się w rejestrze udostępnień nagrań z monitoringu wizyjnego prowadzonym przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.