Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro - obsługa kotłowni c.o. w OLO Woskowice Małe

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO – "obsługa kotłowni c. o.  w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w sezonie grzewczym 2019/2020."

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
  Kotłownia znajduje się w budynku pałacu i wyposażona jest w piec miałowy KWGr 560 do ogrzewania budynku pałacu, terapii, hydroforni i budynku gospodarczego z komputerowym ustawianiem temperatur wody na piecu, zgodnie z tabelą temperatur panujących na zewnątrz budynku.
  Zakres prac do wykonania polega na: zapewnieniu obsługi kotła miarowego KWGr 560 i urządzeń pomocniczych przez personel posiadający wymagane uprawnienia, nadzór i kierowanie pracą obsługi kotłowni, nadzór w zakresie bieżącej obsługi urządzeń i instalacji wewnętrznych kotłowni służących do produkcji energii cieplnej, zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do produkcji energii cieplnej, produkcję energii cieplnej, prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni,  w tym  ewidencji i rozliczeń przyjętego i zużytego opału, racjonalnej gospodarce powierzonym opałem, w tym rozliczanie jego zużycia w cyklach  miesięcznych, odpowiedzialność materialną za powierzony opał będący własnością Zamawiającego; niezwłoczne zgłaszanie stwierdzonych niesprawności i awarii urządzeń kotłowni  mających lub mogących mieć wpływ na ciągłość  pracy kotłowni  lub bezpieczeństwo obsługi, a wykraczających poza zakres podstawowej obsługi urządzeń.
  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie obsługi kotłowni c.o. należy w szczególności: wykonywanie wszystkich czynności związanych bezpośrednio z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, przewiezienie opału ze składu zewnętrznego przy kotłowni do kotłowni w celu rozmrożenia i wysuszenia, załadunek kotłów paliwem, wytwarzanie ciepła poprzez spalanie opału Zamawiającego zgodnie z tabelą temperatur, tabelą intensywności palenia, czyszczenie przewodów ogniowych i spalinowych, paleniska, utrzymywanie szczelności kotła, kontrola sprawności urządzeń pomiarowych, odżużlanie kotła, bieżące (zgodne z instrukcją obsługi kotła) czyszczenie kanałów spalinowych kotłów, utrzymywanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, armatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi, środków transportu wewnętrznego, pomieszczenia kotłowni i przekazanych pomieszczeń pomocniczych, transport żużla na składowisko zewnętrzne przy kotłowni.
  Wynagrodzenie za wykonaną usługę jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
  Warunki płatności: do 14 dni od daty realizacji zamówienia i dostarczeniu faktury na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę.
  Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt umowy (zał. nr 2)
   
 2. Termin wykonania zamówienia: sezon grzewczy 2019/2020 (przewidywany w okresie od godz. 0:00 01.10.2019 r. do godz. 24:00 30.04.2020 r.)
   
 3. Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić Wykonawca: 
  a/  Wykonawca powianiem posiadać aktualne świadectwo Kwalifikacyjne Serii E lub dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kserokopię dokumentu dołączyć do składanej oferty.
  b/  Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC. - kserokopię dokumentu dołączyć do składanej oferty.
  c/  Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą.
   
 4. Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Anna Rohatyńska, e-mail: , tel.: 77 419 65 22.
   
 5. Kryteria oceny ofert:
  a)    cena*;
  b)    termin realizacji / czas dostawy*; 
  c)    gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*; 
  d)    płatności (warunki, terminy itp.)*; 
  e)    jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;  
  f)    wiedza / doświadczenie*
   
 6. Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: 
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty dołączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 1),  w ofercie należy wskazać wartość netto i brutto za 1 miesiąc usługi. Termin składania ofert: do 24.09.2019 r., do godz. 10:00. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: , lub papierowej na  adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Płacowa 15, 46-100 Namysłów, w kopercie z dopiskiem „Oferta na obsługę kotłowni c.o. w O.L.O. Woskowice Małe” (decyduje data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).


/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Pliki do pobrania:
PDFOgłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO.pdf (134,37KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (109,19KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (148,32KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (138,25KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o rozstrzygnięciu zamówienia.pdf (128,06KB)