Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 30.000 euro - Dostawa miału węglowego do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO – „Dostawa miału węglowego do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w okresie od 02.10.2019 r. do 30.09.2020 r.”

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa miału węglowego do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w okresie od 02.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w ilości 150 ton. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia (± 15 %).

Wymagane parametry miału węglowego M I klasy 25/9 typu 32.1 lub 31.2 wg normy PN82/G-97001: 
- wartość opałowa – 25000 kJ/kG
- zawartość popiołu – maksimum 9 %
- zawartość siarki – poniżej 1 % 
- ziarnistość – od 6 do 20 mm
- wilgotność – maksimum 10 %.

Do dostarczonego miału Dostawcy zobowiązani będą dołączyć certyfikat (atest) POCHODZENIA potwierdzający zgodność parametrów dostarczonego przedmiotu zamówienia z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego ważenia dostarczonego miału, bez protestu ze strony Dostawcy. Pomiar ilościowy dokonany przez Zamawiającego, będzie podstawą do ostatecznego potwierdzenia ilości dostarczonego miału oraz wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy dokonana kontrola jakości i ilości dostarczonego materiału wykaże nieprawidłowości, Dostawca będzie zobowiązany pokryć koszty dokonanej kontroli.
Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Dostawcy, transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości.
Towar będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na postawie pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, przesłanego faksem lub mailem w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby Zamawiającego. 
Termin realizacji dostawy: 24 godziny od każdorazowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Miejscem dostarczenia miału jest siedziba Zamawiającego -  Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.
Warunki płatności: do 14 dni od daty realizacji zamówienia i dostarczenia faktury na rachunek bankowy podany przez Dostawcę.
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest projekt umowy (zał. nr 2)

3) Termin wykonania zamówienia: od 02.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

4) Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić Dostawca: brak 

5) Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Anna Rohatyńska, e-mail: , tel.: 77 419 65 22.

6)  Kryteria oceny ofert:

  1. cena*;
  2. termin realizacji / czas dostawy*;
  3. gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;
  4. płatności (warunki, terminy itp.)*;
  5. jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;
  6. wiedza / doświadczenie*

7)    Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia (zał. nr 1),  w ofercie należy wskazać wartość netto i brutto usługi. Termin składania ofert: do 29.08.2019 r., do godz. 10:00. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: , lub papierowej na  adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Płacowa 15, 46-100 Namysłów, w kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę miału” (decyduje data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).


W zastępstwie DYREKTORA

Kierownik Oddziału 
Terapii Uzależnień 
OLO Woskowice Małe
Specjalista Psychoterapii Uzależnień 
mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska
/  -  / 

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO.pdf (207,21KB)
PDFFormularz oferty.pdf (215,14KB)
PDFUwowa projekt.pdf (233,66KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (277,73KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o rozstrzygnięciu zamówienia.pdf (268,66KB)