Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 30.000 euro - Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO
„Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,46-100 Namysłów”
(nazwa postępowania)

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,46-100 Namysłów:

 1. pałac o powierzchni  zabudowy 700m2
 2. budynek terapii o powierzchni zabudowy 873 m2
 3. garaże o powierzchni zabudowy 387 m2
 4. budynek gospodarczy  o powierzchni zabudowy 168,58m2
 5. hydrofornia o powierzchni zabudowy 70,50m2
 6. budynek agregatu o powierzchni zabudowy 50,0m2
 7. domek jednorodzinny o powierzchni zabudowy 102 m2
 8. punkt  poboru wody p.poż, - 1 szt.
 9. ogrodzenie długości 173,92 mb.,  ilość słupków z klinkieru 46 sztuk, przęseł kutych 45 szt
 10. szambo 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

 1. przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli budynków i obiektów budowlanych – w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202  z póź. zm.),
 2. sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów (podpisanych przez osobę     posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe) oraz sporządzenie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań. 

Protokoły z kontroli okresowej zostaną sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokoły z kontroli okresowej budynków i obiektów, oddzielnie na poszczególne budynki i obiekty w 2 egzemplarzach. 
Termin płatności: 14 dni roboczych od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Obiekty objęte ofertą oglądać można po telefonicznym uzgodnieniu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00

2)    Termin wykonania zamówienia: od …………….. r. do 28.06.2019 r.

3)    Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca: 
Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC przez cały okres realizacji zamówienia.
Kserokopię aktualnego ubezpieczenia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS/CEiDG) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

4)    Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Anna Rohatyńska, e-mail: olokierownik@gmail.com, tel.: 77 419 65 22.

5)   Kryteria oceny ofert:
a)   cena*;
b)   termin realizacji / czas dostawy*; 
c)   gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*; 
d)   płatności (warunki, terminy itp.)*; 
e)   jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*;  
f)    wiedza / doświadczenie*

6)    Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zaproszenia,  w ofercie należy wskazać wartość netto i brutto usługi. Termin składania ofert: 21.06.2019 r., do godz. 10:00. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: olokierownik@gmail.com , lub papierowej na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, Sekretariat z dopiskiem „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków i obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” (decyduje data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).

W zastępstwie DYREKTORA
 
Kierownik Oddziału 
Terapii Uzależnień 
OLO Woskowice Małe
Specjalista Psychoterapii Uzależnień 
mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska
/ - /

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO.pdf (117,02KB)
PDFUmowa przegląd techniczny.pdf (220,70KB)
PDFFormularz oferty.pdf (192,23KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (277,73KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA

PDFInformacja o rozstrzygnięciu zamówienia.pdf (417,56KB)