Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WOTUiW-Odz.Dz)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul. Głogowska 25B w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

 1. lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział, udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA;
 2. specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psychologa, instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktorów terapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  a)    sesji psychoterapii indywidualnej;
  b)    sesji psychoterapii grupowej.

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olo-woskowice.co

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia  2020 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW-Odz.Dz." na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa  15, 46-100 Namysłów do 6 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi: 6 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny

Pliki do pobrania:

 1. PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (203,09KB)
 2. PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (248,90KB)
 3. PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf (207,83KB)
 4. PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf (288,46KB)
 5. PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (362,96KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (754,78KB)