Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WOTUiW-P)

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska  25B w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

 1. lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie:
  1)    porad diagnostycznych;
  2)    porad  (terapeutycznych) kolejnych;
 2. specjalistę  psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii  uzależnień  potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1)    porad diagnostycznych;
  2)    sesji psychoterapii indywidualnej;
  3)    porad terapeutycznych;
  4)    sesji psychoterapii grupowej;
  5)    sesji psychoterapii rodzinnej;
  6)    sesji psychoedukacyjnych;
  7)    wizyt kontynuujących leczenie.
 3. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1)    sesji psychotrapii grupowej;
  2)    sesji psychoedukacyjnych;
  3)    wizyt kontynuujących leczenie.

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olo-woskowice.co   
Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW-P” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 6 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi: 6 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania:

 1. PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (205,95KB)
 2. PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (260,14KB)
 3. PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf (198,48KB)
 4. PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf (417,46KB)
 5. PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (362,96KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (914,66KB)